Te­le­fo­nen har ikke stått stil­le

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAR­LE R. MARTINSEN

Marnardal-ord­fø­rer Hel­ge Sandå­ker sto for et par uker si­den fram i Fædre­lands­ven­nen med sin pro­stata­kreft­his­to­rie. Han for­tel­ler om vold­somt med hen­ven­del­ser.

– Te­le­fo­nen har ikke stått stil­le. Det har vært folk som har hatt be­hov for å for­tel­le meg sin his­to­rie, så jeg har hørt både go­de og tris­te his­to­ri­er, sier Sandå­ker.

Han har fått hen­ven­del­ser fra helse­per­so­nell som vil gi ut­trykk for hvor bra det er at noen for­tel­ler sin his­to­rie, og han har fått te­le­fo­ner og be­søk av folk som vil kom­me med go­de råd til ham.

– Jeg vur­de­rer sterkt bra­chy­te­ra­pi i Tysk­land, spe­si­elt på grunn av mye mind­re ri­si­ko for bi­virk­nin­ger enn tra­di­sjo­nell be­hand­ling i Nor­ge. Det er også en an­nen, og ny me­to­de med ul­tra­lyd på Aker syke­hus der kreft­svuls­ten varme­be­hand­les som også er en mu­lig­het, sier Sandå­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.