FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det­te er bra­chy­te­ra­pi

● Bra­chy­te­ra­pi er små styk­ker ra­dio­ak­tivt stoff i tyn­ne rør som plas­se­res di­rek­te i kreft­svuls­ten.

● For­de­le­ne ved inn­ven­dig stråle­be­hand­ling er at man kan gi en mer konsentrert stråle­dose i det ak­tu­el­le om­rå­det, og det kan også i noen til­fel­ler gis en høy­ere stråle­dose.

● Inn­ven­dig stråle­be­hand­ling gjør at man unn­går ut­ford­rin­ge­ne med å stråle­be­hand­le det fris­ke ve­vet rundt svuls­ten, sær­lig i om­rå­der der or­ga­ne­ne be­ve­ger seg, som for ek­sem­pel ved blæ­re og tarm. Det kan re­du­se­re stråle­ska­der i friskt om­kring­lig­gen­de vev.

● Inn­ven­dig stråle­be­hand­ling har også kor­te­re be­hand­lings­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.