Sta­dig fle­re blir al­ler­gis­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

An­tall pa­si­en­ter med pol­len­al­ler­gi sti­ger i høy­ere tem­po enn folke­tal­let for øv­rig. For­kla­rin­gen er tre­delt, for­tel­ler pro­fes­sor ved Sør­lan­det syke­hus.

– For det førs­te eks­po­ne­res vi i mye mind­re grad mot vi­rus og bak­te­ri­er enn tid­li­ge­re. Det hen­ger sam­men med vak­si­na­sjons­pro­gram­mer, bruk av anti­bio­ti­ka og ren­sing av drikke­vann, sier han.

I til­legg er barn som fø­des med kei­ser­snitt mer ut­satt for al­ler­gi­er enn barn som fø­des na­tur­lig. Iføl­ge Steins­våg tas 19 pro­sent av nors­ke barn med kei­ser­snitt. – Den and­re grun­nen hen­ger sam­men med at vi opp­hol­der oss mer in­nen­dørs, og vi får for lite sol­lys. Da får vi også for lite D-vi­ta­min, som er al­lergi­be­skyt­ten­de. Der­med øker al­lergi­fore­koms­ten.

Den sis­te år­sa­ken hen­ger sam­men med glo­bal opp­var­ming.

– Når det blir var­me­re rundt oss blir også pol­len­se­son­gen leng­re, og plan­te­ne pro­du­se­rer også mer pol­len. Nye ar­ter som kom­mer til lan­det kan også bli et pro­blem. Ka­ker­lak­ker er vel­dig al­lergi­frem­kal­len­de, og en plan­te kalt «rag we­ed», som det ikke er noe godt norsk ord for, be­ve­ger seg nord­over i Euro­pa. sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.