Trump set­ter data­av­ta­le i fare

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Hvert se­kund krys­ser enor­me meng­der data At­lan­ter­ha­vet. Men av­ta­len som re­gu­le­rer den­ne tra­fik­ken, er ikke verdt pa­pi­ret den er skre­vet på, hev­der kri­ti­ke­re. Pre­si­dent Do­nald Trump har satt den i spill.

– Jeg er bekymret, sier Data­til­sy­nets di­rek­tør, Bjørn Erik Thon.

– Vi har grunn til å fryk­te ut­vi­det over­vå­king av ikke-ame­ri­ka­ne­re, og ikke bare av bor­ge­re fra mus­lims­ke land, tror han.

Thon føl­ger der­med nøye med på hva som skjer med Pri­vacy Shield, den knapt ett år gam­le av­ta­len som re­gu­le­rer data­tra­fik­ken mel­lom Euro­pa og USA. Den ble stab­let på bei­na på kort tid og un­der sterkt press fra et opp­rådd næ­rings­liv, etter at Eu-dom­sto­len had­de kjent den tid­li­ge­re av­ta­len ugyl­dig året før.

For­gjen­ge­ren for Pri­vacy Shield het Safe Har­bor. Den kol­lap­set i 2015 etter at den øster­riks­ke jus­stu­den­ten Max Schrems gikk til sak mot Face­bo­ok. Dom­sto­len slo fast at lek­ka­sje­ne fra Ed­ward J. Snow­den gjor­de det klart at USAS etter­ret­ning har hatt nær­mest fri ad­gang til euro­pe­is­ke per­son­data.

Etter euro­pe­isk lov kan ame­ri­kans­ke sel­ska­per ikke over­fø­re per­son­data fra euro­pe­is­ke bor­ge­re til USA med mind­re sel­ska­pe­ne kan be­vi­se at in­for­ma­sjo­nen vil bli be­skyt­tet like godt som i Euro­pa.

Nå har fle­re av Do­nald Trumps pre­si­dent­ord­re skapt ny, dyp be­kym­ring, etter­som de an­gri­per per­son­ver­net til ikke-ame­ri­kans­ke bor­ge­re.

Som føl­ge av det­te send­te men­neske­retts­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne Hu­man Rights Watch og Ame­ri­can Ci­vil Li­ber­ties Union i fe­bru­ar et brev til Eu-kom­mi­sjo­nen og ba dem re­vur­de­re Pri­vacy Shield.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Den øster­riks­ke jus­stu­den­ten Max Schrems gikk til sak mot Face­bo­ok for å få stan­set over­fø­ring av data fra Ir­land til USA, etter Snow­den-av­slø­rin­ge­ne av masse­over-vå­kings­pro­gram­met PRISM. I 2015 le­det det­te til at Eu-dom­sto­len opp­he­vet Safe Har­bor-av­ta­len som til­lot data­over­fø­ring mel­lom EU og USA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.