Mac­gre­gor pris­no­mi­nert

Mac­gre­gor i Aren­dal er én av tre no­mi­ner­te be­drif­ter til årets Si­va-pris.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

– Vi har over lang tid job­bet med ut­vik­ling av fle­re løs­nin­ger for in­du­stri­en. Blant an­net har vi le­vert Pus­nes sub­struc­tu­re mo­oring con­nec­tion sys­tem (for­ank­rings­løs­ning, red.anm.) til ver­dens førs­te fly­ten­de off­shore vind­mølle­park, Stat­oils Hy­wind pi­lot park i Skott­land, sier Høye Høye­sen, «Vice Pre­si­dent for Ad­van­ced Off­shore So­lu­tions» hos aren­dals­sel­ska­pet Mac­gre­gor, i en presse­mel­ding.

Bak­grun­nen er at sel­ska­pet er én av tre fi­na­lis­ter til Siva­pri­sen 2017, for tek­no­logi­ut­vik­ling og evne til å til­pas­se seg end­rin­ger i mar­ke­det.

Si­va er et stats­eid fore­tak som til­rette­leg­ger for ny­ska­ping gjen­nom å byg­ge, eie og ut­vik­le in­fra­struk­tur for in­no­va­sjon.

– I fe­bru­ar i år mot­tok vi Off­shore Sup­port Jour­nals pris for vår 3D Mo­tion Com­pen­sa­tor, et på­byg­gings­sett for kra­ner, for auto­ma­tisk kom­pen­se­ring av løfte­ope­ra­sjo­ner i alle ret­nin­ger. Vi har også ut­vik­let et spe­sial­bygd kurs­lo­ka­le ba­sert på et eget vis­nings­rom for vir­tu­al rea­li­ty i våre lo­ka­ler i Aren­dal, leg­ger Høye­sen til i presse­mel­din­gen.

Si­va-pri­sen på 300.000 kro­ner og vin­ne­ren kå­res i Trond­heim 9. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.