Hvor­for er re­gje­rin­gen så hand­lings­lam­met?

Faedrelandsvennen - - MENING - Næ­rings­po­li­tisk tals­mann, Kris­tian­sand Hånd­ver­ker­for­ening

Bygge­bran­sjen og spe­si­elt de sto­re en­tre­pre­nø­re­ne, har ut­vik­let en prak­sis hvor inn­leie av «løs­ar­bei­de­re» er blitt en kon­kur­ranse­fak­tor.

Den­ne prak­sis er di­rek­te øde­leg­gen­de for det vik­ti­ge ar­beid med å byg­ge opp en ny ge­ne­ra­sjon med fag­ar­bei­de­re in­nen bygg og an­legg. Tys­ker­ne har inn­ført for­bud mot bruk av sli­ke «løs­ar­bei­de­re» på bygge­plas­se­ne, for­di man inn­så at bran­sjen var i ferd med å bli øde­lagt. I Frank­ri­ke stil­ler man i fle­re re­gio­ner krav om fransk språk på bygge­plas­se­ne.

I Oslo er an­de­len «løs­ar­bei­de­re» nå hele 80%.

Også i hånd­verks­bran­sjen kan man se at det­te er i ferd med å bre seg. Ikke så mer­ke­lig når man gang på gang ser at fir­ma­er med stor bruk av inn­leid, uten­landsk ar­beids­kraft stik­ker av går­de med det ene pro­sjekt etter det and­re. I en­kel­te bran­sjer tvin­ges en­del rett og slett til å være krea­ti­ve på det­te om­rå­de, om de vil over­le­ve, og det­te es­ka­le­rer.

I pri­vat­mar­ke­det har alt for man­ge kun­der en­si­dig fo­kus på la­ves­te pris. Det er mu­lig å gjø­re noe med det­te om vil­jen er til­ste­de. I Sve­ri­ge inn­før­te myn­dig­he­te­ne en prøve­ord­ning for ROT fra­drag al­le­re­de i 2004. Fra 2008 ble ord­nin­gen per­ma­nent. I Fin­land og Dan­mark har man til­sva­ren­de ord­nin­ger. De tre land har po­si­ti­ve er­fa­rin­ger med sine ord­nin­ger, mens re­gje­rin­gen i Nor­ge har valgt ikke å inn­føre det­te. For­kla­rin­gen er at man en­si­dig ba­se­rer seg på Fi­nans­de­par­te­men­tets rap­port fra de­sem­ber 2014, hvor departementet kom­mer frem til helt and­re tall og kon­klu­sjo­ner enn det vi me­ner er rik­tig og ikke sam­sva­ren­de med er­fa­rin­ge­ne fra våre tre olje­fat­ti­ge, nabo­land.

Hånd­verks­bran­sjen har i fle­re år tryg­let myn­dig­he­te­ne om å inn­føre en til­sva­ren­de ord­ning, som fø­rer til at pri­vat­kun­den vel­ger hvitt frem­for svart ar­beid. Den vil få bukt med mye av det svar­te og ulov­li­ge ar­beid som fore­går in­nen bran­sjen over hele lan­det. I Oslo er si­tua­sjo­nen dra­ma­tisk og vi kan reg­ne med en til­sva­ren­de ut­vik­ling i alle de sto­re by­ene. Vi som er i bran­sjen, opp­le­ver myn­dig­he­te­ne som hand­lings­lam­met, el­ler uvil­li­ge, i for­hold til å inn­føre til­tak når det gjel­der byg­ge og hånd­verks­bran­sjens ut­ford­rin­ger.

Nor­ges 19 hånd­ver­ker­for­enin­ger, med over 2000 hånd­verks-

❞ I pri­vat­mar­ke­det har alt for man­ge kun­der en­si­dig fo­kus på la­ves­te pris. Det er mu­lig å gjø­re noe med det­te om vil­jen er til­ste­de.

be­drif­ter, står sam­let bak kra­vet om inn­fø­ring av ROT fra­drag i Nor­ge. Vi er over­be­vist om at kost­na­den med en ROT ord­ning vil ba­lan­se­res av økte skat­te og av­gifts­øk­nin­ger, som i Sve­ri­ge, for­di vo­lu­met i det svar­te mar­ked er ve­sent­lig stør­re enn det som Fi­nans­de­par­te­men­tet kom frem til i sin rap­port.

Inn­fø­res et for­bud mot «løs­ar­bei­de­re» på bygge­plas­se­ne, samt ROT fra­dra­get, får vi en sun­ne­re bran­sje, mind­re kri­mi­na­li­tet, mind­re svart ar­beid og fle­re lær­lin­ger som vil gi oss den stam­men med nors­ke fag­ar­bei­de­re som vi vil være av­hen­gi­ge av i åre­ne som kom­mer.

Vi spør som Tor­dens­kjold: Hva fan­den nø­ler I efter?

PER AN­DERS OL­SEN,

FOTO: NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.