Po­li­tisk for­stå­el­se?

Faedrelandsvennen - - MENING - PAUL T. ANDERSON di­rek­tør Stif­tel­sen Ar­ki­vet

Håkon Skap­pel be­skyl­der re­dak­tør Vi­dar Ud­jus for å mang­le po­li­tisk for­stå­el­se.

●● Inn­leg­get til Skap­pel ty­der hel­ler på at han selv ikke har til­strek­ke­lig po­li­tisk gang­syn. Krf kjem­per for å be­hol­de kris­ten­dom­men i sko­le­ne og i sam­fun­net el­lers, mens Ar­bei­der­par­ti­et gjør det mot­sat­te. Hvis Krf skal styr­ke Ap og til og med kun­ne sit­te i re­gje­ring med Ap, må det bli kraf­tig krasj i man­ge etis­ke og po­li­tis­ke spørs­mål.

Ar­bei­der­par­ti­et har i man­ge år kjem­pet for å få kris­ten­dom­men ut av sko­le­ne både i nav­net og i gav­net. At de nå har ved­tatt å fjer­ne K’en fra Kr­le-fa­get, vi­ser med all ty­de­lig­het hva Ap står for i verdi­spørs­mål. Der­for vir­ker det for oss på gras­rota tanke­løst av Harei­de å lan­se­re idé­en om et sam­ar­beid med Ap. Det­te må jo bry­te med Krfs parti­pro­gram, el­ler? Om Harei­de skul­le gjø­re al­vor av den­ne «trus­se­len», vil Krf mis­te man­ge av sine kjerne­vel­ge­re. på lo­kal­his­to­ris­ke krigs­hen­del­ser. Beg­ge de­ler har vært gjen­gitt fle­re gan­ger i lands­de­lens avi­ser i lø­pet av det sis­te året. Mag­ne Haugland har si­den i fjor høst hatt en stå­en­de in­vi­ta­sjon om å kom­me til Ar­ki­vet for å de­bat­te­re of­fent­lig spørs­mål knyt­tet til ut­stil­lin­gen vår. Den­ne an­led­nin­gen har han valgt å ikke be­nyt­te seg av.

Gre­ve, Haugland og Ta­rald­sen har til fel­les en sterk in­ter­es­se for Sør­lan­dets krigs­his­to­rie. Uli­ke opp­fat­nin­ger om his­to­ris­ke hen­del­ser gjør in­gen ueg­net til å del­ta i mar­ke­rin­gen av «Mot­stands­kam­pens dag». Da­gen hand­ler om to ting: Å min­nes og hed­re de som kjem­pet og ga sitt liv den gang, og å ut­ford­re da­gens unge og voks­ne til å stå opp for de ver­di­ene som den gang var tru­et – men­neske­verd, de­mo­kra­ti og retts­stat. de­mo­kra­ter, og når en føl­ger den po­li­tis­ke de­bat­ten i Nor­ge kan det sy­nes som det er mye rett i det. Det re­la­tivt go­de sam­funn vi har i Nor­ge i dag had­de ald­ri vært der uten de so­sia­lis­te­ne og den so­sia­lis­men som så ned­vur­de­ren­de om­ta­les. Men det go­de sam­funn had­de kan­skje hel­ler ikke vært der hvis det ikke hele ti­den had­de vært mot­kref­ter til å kor­ri­ge­re dem som had­de fått Ly­set alt­for sterkt i øyne­ne. Og jeg ser at sam­me inn­sen­der som er opp­tatt av at so­sia­lis­te­ne vil sty­re men­neske­li­vet, er en re­pre­sen­tant for dem som me­ner re­li­gion og kir­ke skal gjø­re det sam­me. En kir­ke som har tvangs­inn­meldt med­lem­mer uten de­res vi­ten­de fram til ny­lig, kjem­pet for kris­ten for­måls­pa­ra­graf i barne­ha­gen for å på­vir­ke de al­ler mins­te uan­sett hva for­eld­re­ne me­ner og lig­get som en klam og un­der­tryk­ken­de hånd over både kul­tur­liv og det dag­li­ge liv for man­ge fram til langt over midt­en av for­ri­ge år­hund­re. Det sam­fun­net bør hel­ler ikke være noe mål for et land der vi alle skal kun­ne ha det bra sam­men.

AUDUN MYHRE,

SVEN FJELDAL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.