Mot­stands­kam­pens dag med plass for både Gre­ve, Haugland og Ta­rald­sen

Faedrelandsvennen - - MENING -

Den 9. mai ar­ran­ge­rer Stif­tel­sen Ar­ki­vet som van­lig «Mot­stands­kam­pens dag» for å hed­re de som ga sitt liv og alle de som del­tok i kam­pen mot na­zis­men og for vår fri­het.

●● I sin tid tok råds­med­lem i Stif­tel­sen Ar­ki­vet, Han­ne Sop­hie Gre­ve, ini­tia­tiv til den­ne mar­ke­rin­gen som fin­ner sted hvert år, vek­sels­vis i to kom­mu­ner i Aus­tog Vest-ag­der. I år skjer mar­ke­rin­ge­ne i Lin­des­nes og Man­dal.

Med sin all­si­di­ge bak­grunn fra in­ter­na­sjo­nalt ar­beid med blant an­net men­neske­ret­tig­hets­spørs­mål, er Gre­ve en me­get re­le­vant ta­ler på dis­se mar­ke­rin­ge­ne.

Mag­ne Haugland og Kris­ten Ta­rald­sen be­nyt­ter an­non­se­rin­gen av dis­se ar­ran­ge­men­te­ne som an­led­ning til å gjen­ta syns­punk­ter på ut­stil­lin­gen «Brenn­punkt Ar­ki­vet» og kri­tikk av Gre­ves syn

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.