«Like Til Bet­le­hem» har solgt over 1100 bil­let­ter

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRIS­TI­AN HOLE

Bil­lett­sal­get til jule­mu­si­ka­len «Like Til Bet­le­hem» går unna. Pro­du­sent Ivar Kirk­hus hå­per at årets fore­stil­lin­ger blir ut­solgt til høs­ten.

Vi­de­re sier Kirk­hus at han hå­per å dob­le bil­lett­sal­get før som­mer­en.

– Vi tar ald­ri for gitt at det blir ut­solgt, men vi har et mål om å sel­ge unna 2000 bil­let­ter før som­mer­en. Til høs­ten hå­per vi at alle de fem fore­stil­lin­ge­ne blir ut­solg­te.

I for­ri­ge uke, da Fædre­lands­ven­nen var på «Like Til Bet­le­hem»-au­dition på Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, kun­ne Kirk­hus av­slø­re noen av dem som skal spil­le ho­ved­rol­le­ne på de fem fore­stil­lin­ge­ne i Kil­den i de­sem­ber.

– Opera­san­ger Mag­ne Frem­mer­lid ble dess­ver­re syk rett før fore­stil­lin­ge­ne i 2015, så det er gle­de­lig at han skal spil­le Hero­des i år. Kris­ti­an Sø­dal skal spil­le Josef igjen, og i rol­len som Ma­ria fin­ner vi In­gunn Ol­sen Hø­ge­tveit. I uke­ne fram­over skal vi fin­ne ut av hvil­ke ung­dom­mer som blir so­lis­ter, sa Kirk­hus.

To­re Bråt­hen har det mu­si­kals­ke an­sva­ret i år, og som all­tid byg­ger fore­stil­lin­gen på As­bjørn Arnt­sens san­ger. Re­gi­en er det Li­ne Key Graarud som igjen står for.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Slik så det ut da «Like Til Bet­le­hem»-eng­le­ne inn­tok kon­sert­sa­len i Kil­den i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.