Solg­te 26,7 mill. li­ter is

Iskrem­fab­rik­ken til Paal Ot­to Hen­nig-ol­sen solg­te 26,7 mil­lio­ner li­ter is­krem i lø­pet av 2016.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

– Vi er svært til­fred­se, så klart. Hoved­år­sa­ken til re­sul­ta­tet er vel­dig godt salg i mai og juni. Det­te er nor­malt de vik­tigs­te må­ne­de­ne for oss, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Paal Ot­to Hen­nig-ol­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Sel­ska­pet solg­te 26,7 mil­lio­ner li­ter is­krem i lø­pet av 2016. Det til­sva­rer over 73.000 li­ter is per ka­len­der­dag, noe som før­te til en om­set­ning i fjor på 773 mil­lio­ner kro­ner. Over­skud­det før skatt ble på re­kord­høye 86 mil­lio­ner kro­ner. I 2015 var over­skud­det 62 mil­lio­ner.

I 2005 var om­set­nin­gen på 500 mil­lio­ner kro­ner. Nå sik­ter Hen­nig-ol­sen mot å bik­ke mil­li­ar­den i lø­pet av 2019.

– Det kan skje. Vi job­ber mot å kla­re det, sier Hen­nig-ol­sen.

HØY­ERE ENN DIPLOM-IS

Han må tro­lig se seg slått av kon­kur­ren­ten Diplom-is, som iføl­ge Ti­nes års­be­ret­ning had­de 999 mil­lio­ner kro­ner i drifts­inn­tek­ter i 2016. Drifts­re­sul­ta­tet på 53 mil­lio­ner var der­imot langt unna Hen­nig-ol­sens 83 mil­lio­ner.

– Kon­kur­ran­sen gjør oss skjer­pet. Vi har job­bet godt med kost­nads­si­den og har re­du­sert svinn. Det er også stor en­tu­si­as­me i or­ga­ni­sa­sjo­nen, som har job­bet og stått på, sier Hen­nig-ol­sen.

To­talt ble salgs­inn­tek­te­ne for fjor­året på 769.247.000 kro­ner, 53 mil­lio­ner kro­ner høy­ere enn året før. Ho- ved­år­sa­ke­ne til inn­tekts­øk­nin­gen er økt pro­duk­sjon, høy­ere pris og en økt pro­duk­sjon av de dy­res­te pro­duk­te­ne.

– Vi har sat­set mye på pre­mium­pro­duk­ter. Det er her den størs­te veks­ten er, sier Hen­nig-ol­sen.

SIK­TER MOT NY RE­KORD I år

Iskrem­pro­du­sen­ten i Han­ne­vi­ka sat­ser på nok et re­kord­år i år, og har før årets se­song in­ves­tert mer enn noen gang i res­sur­ser og kom­pe­tan­se i pro­dukt- og kon­sept­ut­vik­ling for å løf­te is­krem­mar­ke­det.

– Det ser jo vel­dig bra ut ak­ku­rat nå, sier Hen­nig-ol­sen, med hen­vis­ning til god­væ­ret som pre­ger lands­de­len for øye­blik­ket.

– Det er klart væ­ret be­tyr mye for om­set­nin­gen vår, sier di­rek­tø­ren.

Sel­ska­pet har i år sik­ret seg en ny, stor kun­de i Bunn­pris, som er ven­tet å bi­dra til en øk­ning i om­set­nin­gen i 2017.

HØY­ERE SYKEFRAVÆR

Sel­ska­pets års­be­ret­ning vi­ser for øv­rig en øk­ning i syke­fra­væ­ret, fra 5,8 pro­sent i 2015 til 7,4 pro­sent i 2016. Hoved­år­sa­ken er en øk­ning i lang­tids­fra­væ­ret.

– Det­te er noe vi job­ber med hele tida. Det er ikke noe spe­si­elt som lig­ger bak, men vi har en sti­gen­de snitt­al­der blant de an­sat­te. Det er jo få som slut­ter hos oss, sier Hen­nig-ol­sen.

Hen­nig-ol­sen Is er lo­ka­li­sert i Kris­tian­sand og har re­gion­kon­to­rer i Ber­gen, Hauge­sund, Tromsø, Mol­de og Trond­heim. I fjor sys­sel­sat­te sel­ska­pet 240 års­verk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.