Ut­ford­rin­gen med kri­mi­nel­le barn

Barne­ver­net er dømt for ulov­lig tvangs­bruk over­for gut­ten som be­gikk drap i Søg­ne i 2015. Dom­men vi­ser hvor vans­ke­lig det er å hånd­te­re kri­mi­nel­le barn.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Det er vans­ke­lig å hånd­te­re kri­mi­nel­le barn – retts­ap­pa­ra­tet, barne­ver­net og de som i det dag­li­ge skal ta seg av dis­se bar­na har ikke all­tid sam­me vur­de­ring av hvil­ke be­hov som skal vek­tes mest. Sik­ker­het for an­sat­te el­ler om­gi­vel­ser rundt, straffe­ele­men­tet el­ler må­let om re­ha­bi­li­te­ring og re­sti­tu­e­ring før til­bake­komst til sam­fun­net. I til­legg kan nok ofte all­menn­he­tens retts­opp­fat­ning være i strid med fag­fol­ke­nes – hvor fri skal et barn som har drept få lov å være?

Gut­ten, som bare var fire må­ne­der fra å være over den kri­mi­nel­le lav­al­der da for­bry­tel­sen ble be­gått, har vært om­gitt av stren­ge til­tak. Et team på to­talt 22 an­sat­te er di­rek­te in­volvert i opp­leg­get. 24 ti­mer i døg­net hele uken har gut­ten blitt pas­set på. Han blir fot­fulgt av an­sat­te i og uten­for in­sti­tu­sjo­nen, også på sko­len han får time­un­der­vis­ning på, og un­der sam­vær med fa­mi­lie i hjem­kom­mu­nen. Gut­ten har hatt be­gren­set kon­takt med jevn­ald­ren­de og mu­lig­het til å ha be­søk.

Nå slår alt­så ting­ret­ten fast at gut­ten er blitt ut­satt for ulov­lig tvang og fri­hets­be­rø­vel­se, og barne­verns­myn­dig­he­te­ne må jus­te­re sitt opp­legg. Dom­mer slår fak­tisk fast at gut­tens at­ferd har hatt en ne­ga­tiv ut­vik­ling. Det er lett å se alle di­lem­ma­ene knyt­tet til den­ne sa­ken, den er også ak­tu­ell for­di vi har dob­belt­dra­pet på Lund som snart skal opp i ret­ten. Mye ty­der på at de uli­ke in­volver­te eta­ter må ha en bed­re dia­log, og også stu­de­re lov­teks­ten bed­re, for å sik­re at kri­mi­nel­le barn hånd­te­res rik­tig og har den ut­vik­lin­gen sam­fun­net øns­ker.

Det­te er en fryk­te­lig vond his­to­rie som ut­ford­rer stor­sam­fun­net på fle­re plan. Først og fremst har en fa­mi­lie mis­tet sin dat­ter og de­res be­hov skal iva­re­tas. Men tid­li­ge­re rap­por­ter har også av­slørt at gjer­nings­man­nen selv ikke har blitt godt nok iva­re­tatt. Han kom­mer fra en vans­ke­lig bak­grunn og barne­ver­net mot­tok den førs­te be­kym­rings­mel­din­gen da gut­ten var åtte år gam­mel.

Den­ne his­to­ri­en er et for­fer­de­lig ek­sem­pel på hvor mye som kan gå galt. Og ikke en­gang etter at for­bry­tel­sen er be­gått er man eni­ge om hva som er rik­tig.

I til­legg kan nok ofte all­menn­he­tens retts­opp­fat­ning være i strid med fag­fol­ke­nes – hvor fri skal en draps­mann få lov å være?

Draps­sa­ken fra Søg­ne ut­ford­rer stor­sam­fun­net på fle­re plan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.