Kre­ma­sjons­røyk må ren­ses

An­tall kre­ma­sjo­ner i Kristiansand over­skri­der gren­sen for hva som er et lov­lig an­tall uten rense­an­legg. Fra høs­ten av må røy­ken fra kre­ma­to­ri­et ren­ses.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

– Ov­nen fun­ge­rer så­pass godt at både gas­ser og røyk blir brent opp, og der­med er det lite røyk som slip­per ut. Tem­pe­ra­tu­ren i ov­nen kom­mer opp i mel­lom 730 og 1000 gra­der cel­si­us, for­kla­rer kirke­gårds­le­der To­mas D. Gab­ri­el­sen.

Han vi­ser oss kre­ma­sjon­s­ov­nen knyt­tet til Od­der­nes ka­pell i Kristiansand. To da­ger i uka blir det hver av da­ge­ne fore­tatt fire­fem kre­ma­sjo­ner i ov­nen.

OVER GODKJENT AN­TALL

I 2016 ble det to­talt gjen­nom­ført 259 kre­ma­sjo­ner i det­te kre­ma­to­ri­et.

– Det er over god­kjen­nin­gen. For­uren­sings­for­skrif­te­ne sier at hvis man har mer enn 200 kre­ma­sjo­ner per år, så er det krav om rense­an­legg, for­tel­ler Hans Erik Ruud, kirke­ver­ge i Kristiansand kir­ke­li­ge fel­les­råd.

Da kre­ma­to­ri­et på Od­der­nes ble byg­get på 80-tal­let, var ram­men for virk­som­he­ten at det mak­si­malt skul­le fore­tas 200 kre­ma­sjo­ner år­lig. Men i åre­nes løp har an­tal­let økt be­trak­te­lig.

I 1987 ble det uført 97 kre­ma­sjo­ner. På grunn av ved­li­ke­hold knyt­tet til kre­ma­to­ri­et i Aren­dal i 1994 og 1995, tok Kristiansand over – og an­tall kre­ma­sjo­ner pas­ser­te 200. I 2009 pas­ser­te an­tall kre­ma­sjo­ner 200 kun ba­sert på døde i Vest-ag­der. I 2011 var tal­let helt oppe i 290. I 2014 og 2015 var tal­le­ne hen­holds­vis 238 og 258, iføl­ge Kirke­gårds­kon­to­ret i Kristiansand.

– Vi ser at det øker på med kre­ma­sjo­ner. Hoved­år­sa­ken er at også kom­mu­ne­ne rundt Kristiansand be­nyt­ter seg av kre­ma­to­ri­et vårt, på­pe­ker Ruud.

ANLEGG TIL OVER SJU MILL.

Fram til nå har ikke røy­ken fra kre­ma­to­ri­et i Kristiansand blitt ren­set. Nå byg­ges det rense­an­legg.

I sep­tem­ber skal rense­an­leg­get stå fer­dig. Kre­ma­to­ri­et vil få et på­bygg som har en kost­nads­ram­me på over tre mil­lio­ner kro­ner. Sel­ve rense­an­leg­get, som in­stal­le­res i på­byg­get, har en pris­lapp på 4,4 mil­lio­ner kro­ner.

– Røy­ken som kom­mer ut av ov­nen vil fil­tre­res via rense­an­leg­get, før den går ut av pipa. Det­te er om­fat­ten­de grei­er. Det svens­ke fir­ma­et Cre­ma­tec står for in­stal­le­rin­gen av rense­an­leg­get, mens VEF Entre­pre­nør fra Ven­ne­sla byg­ger til­byg­get, for­kla­rer Ruud.

På BUNN I AN­TALL

I fjor ble 185 døde inn­byg­ge­re fra Kristiansand kre­mert, mens to­tal­tal­let alt­så ble 259 på grunn av til­fang fra om­kring­lig­gen­de kom­mu­ner som ikke har egne kre­ma­to­ri­er.

I Ag­der-fyl­ke­ne er det nem­lig kun Kristiansand og Aren­dal som har egne kre­ma­to­ri­er. I Aren­dal ble for øv­rig to­talt 256 kre­mert i 2016, in­klu­dert til­fang fra kom­mu­ne­ne rundt byen.

Av 612 som døde i sel­ve Kristiansand kom­mu­ne, ble det 151 av dis­se kre­mert. Det vil si at det i byen var en kre­ma­sjons­pro­sent på 30 pro­sent i fjor, iføl­ge sta­ti­stikk fra Den nors­ke kir­ke.

– FORDOMMER

Det er nest la­vest i lan­det blant stør­re byer. Bare Bodø har en la­ve­re pro­sent med sine 29 pro­sent. I Aren­dal er pro­sen­ten 39.

– Man­ge har nok en del fordommer med tan­ke på kre­ma­sjon, kom­men­te­rer To­mas D. Gab­ri­el­sen.

– Det hand­ler nok litt om de gam­le skik­ke­ne vi har hatt. Det har nok ført til at noen ikke øns­ker kre­ma­sjon. Fra kir­kens side er ikke bru­ken av kre­ma­sjon kon- tro­ver­si­ell, po­eng­te­rer Ruud.

OVER 16.000 KRE­MA­SJO­NER

I Nor­ge ble det fore­tatt 16.703 kre­ma­sjo­ner i fjor – av en to­tal på 40.726 døde.

Bærum kom­mu­ne er på topp med en kre­ma­sjons­pro­sent på 83 pro­sent. I Oslo er pro­sen­ten 75.

På lands­ba­sis er kre­ma­sjons­pro­sen­ten i snitt 41 pro­sent.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Hans Erik Ruud (til venst­re), kirke­ver­ge i Kristiansand kir­ke­li­ge fel­les­råd, og kirke­gårds­le­der To­mas D. Gab­ri­el­sen foran kre­ma­sjon­s­ov­nen som er knyt­tet til Od­der­nes ka­pell. Nå får ov­nen rense­an­legg, slik at røy­ken som slip­pes ut blir ren­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.