For­tvi­ler over at sik­ker­hets­til­tak opp­he­ves

Fre­dag vil­le Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen fylt 16 år. For­eld­re­ne kan ikke for­stå at de stren­ge sik­ker­hets­til­ta­ke­ne rundt gut­ten som drep­te hen­ne nå blir opp­he­vet.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - SØG­NE

– Vi sy­nes det er vel­dig rart at en ting­rett kan over­sty­re barne­ver­net og eks­per­ti­sen i en så spe­si­ell sak, sier Ru­ne Kn­ut­sen, far til Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen.

For halv­an­net år si­den for­svant dat­te­ren de­res. Hun ble fun­net død i Søg­ne-elva. To uker se­ne­re er­kjen­te en 14 år gam­mel gutt å ha drept hen­ne. Drapet var plan­lagt.

FOR UNG TIL å STRAFFES

Gut­ten var for ung til å kun­ne straffes og ble over­ført til barne­ver­net. Som Fædre­lands­ven­nen skrev fre­dag, har ting­ret­ten dømt barne­ver­net til å opp­he­ve det om­fat­ten­de sik­ker­hets­re­gi­met rundt gut­ten, der han har blitt fot­fulgt og pas­set på dag og natt.

Han har ikke kun­net gå ut ale­ne, ha van­lig kon­takt med and­re ung­dom­mer og har hatt be­gren­sin­ger på bruk av data­ma­skin, in­ter­nett og te­le­fon.

Det­te me­ner ting­ret­ten er brudd på barne­vern­lo­ven, grunn­lo­ven og men­neske­ret­tig­he­te­ne.

KJEN­NER På FRYKT

– Vi fø­ler at ting­ret­ten ikke har tatt inn over seg al­vo­ret i sa­ken og fa­ren for gjen­ta­kel­se, og vi stil­ler oss kri­tis­ke til at barne­ver­net ikke vil anke dom­men, sier far til Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen.

Psy­kia­tris­ke vur­de­rin­ger har kon­klu­dert med at det er høy ri­si­ko for at den 16 år gam­le gut­ten be­går nye volds­hand­lin­ger. Det vi­ses blant an­net til mang­len­de an­ger etter drapet.

Bu­f­etat, det stat­li­ge barne­ver­net, har ut­talt til Fædre­lands­ven­nen at han etter dom­men får fri­het som and­re ung­dom­mer på hans al­der. Men in­sti­tu­sjo­nen kan bru­ke tvang hvis det er nød­ven­dig i en­kelt­til­fel­ler.

– Vi kjen­ner fryk­ten for at det skal skje noe nå når han får den­ne fri­he­ten, sier Ru­ne Kn­ut­sen.

– ETT OFFER

Ting­ret­ten slår i dom­men fast at barne­ver­net har fei­let i å be­hand­le at­ferd­ferds­pro­ble­me­ne hans, og at han har hatt en ne­ga­tiv ut­vik­ling. Sik­ker­hets­re­gi­met har for­ver­ret til­stan­den hans.

Ad­vo­kat for gut­tens far, Ås­hild Sch­midt, me­ner han er ut­satt for om­sorgs­svikt på den stat­li­ge in­sti­tu­sjo­nen han bor på uten­for Ag­der.

– Det har vært svikt i opp­føl­gin­gen i tid­li­ge­re al­der, noe fyl­kes­man­nens rap­port også kon­klu­de­rer med, og det er den­ne gut­ten et offer for. Men i den­ne sa­ken er det i vir­ke­lig­he­ten bare Gab­rie­la som er of­fe­ret, sier Ni­na Kn­ut­sen, mor til Al­ma Gab­rie­la.

KONTRASTER

Når Fædre­lands­ven­nen mø­ter for­eld­re hjem­me i Søg­ne, er det da­gen etter at dat­ter skul­le ha fylt 16 år.

– Det er vel­dig tungt å ten­ke på at hun nå skul­le fått mo­ped­lap­pen og kjørt rundt på den rosa scoo­te­ren hun all­tid drøm­te om, sier far Ru­ne Kn­ut­sen.

– Men ned­tel­lin­gen til den­ne da­gen er mye ver­re enn sel­ve da­gen. Da får vi mye folk på be­søk og mye om­tan­ke og støt­te, sier han.

I mai er det russe­tid for Al­ma Gab­rie­las bror. Den har for­eld­re­ne fulgt på nært hold og stolt hjul­pet til med for­be­re­del­ser og kjø­ring.

– Du har det­te, og så har du det som skjed­de med Gab­rie­la. Kon­tras­ten er enorm. Men det må vi bare lære å leve med, sier Ni­na Kn­ut­sen.

Fint, men sårt blir det også å bi­dra til fei­rin­gen av and­re barns kon­fir­ma­sjon. Al­ma Gab­rie­las fikk de ald­ri opp­le­ve.

– Pen­ge­ne vi spar­te opp til kon­fir­ma­sjo­nen, ble i ste­det brukt på be­gra­vel­sen hen­nes. Det er helt sur­rea­lis­tisk, sier Ru­ne Kn­ut­sen.

VIL ENDRE LOVEN

Kun fem må­ne­der skil­ler Søgne­gut­ten fra å bli dømt for drapet og hav­ne i feng­sel. For­eld­re­ne til Al­ma Gab­rie­la me­ner sa­ken må føre til en end­ring i lov­ver­ket.

FOTO: PRIVAT

Fre­dag vil­le Al­ma Gab­rie­la fylt 16 år. Her er blir hun smi­len­de løf­tet til værs av ku­si­nen sin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.