FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: EI­VIND KRIS­TEN­SEN ei­vind.kris­ten­sen@fvn.no

Søg­ne-dra­pet

● 14 år gam­le Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen ble meldt sav­net fre­dag

28. au­gust 2015.

● Da­gen etter ble hun fun­net død i Søg­ne-elva.

● Po­li­ti­et opp­lys­te da at det ikke var grunn til å mis­ten­ke at noe kri­mi­nelt had­de skjedd.

● Tors­dag 10. sep­tem­ber er­kjen­te en 14 år gam­mel gutt å ha tatt li­vet hen­nes.

● De to ung­dom­me­ne til­hør­te sam­me om­gangs­krets.

● Si­den gut­ten var un­der kri­mi­nell lav­al­der, ble han over­ført til barne­ver­net. De har om­sor­gen for gut­ten. Men nå har ting­ret­ten opp­he­vet tvangs­plas­se­rin­gen av ham og de stren­ge sik­ker­hets­til­ta­ke­ne rundt ham.

● Gut­ten bor fort­satt på en in­sti­tu­sjon uten­for Ag­der. sier Ni­na Kn­ut­sen.

For­eld­re­ne trek­ker pa­ral­lel­len til dob­belt­dra­pet be­gått av en 15-åring i Kris­tian­sand før jul i fjor. Her er fle­re de­tal­jer kjent. Det er også kjent hvor den sik­te­de gut­ten er fengs­let.

– I ti­den etter dra­pet på Gab­rie­la viss­te ung­dom­me­ne i Søg­ne ikke hvor gjer­nings­per­sonen var og hvil­ket opp­legg som var rundt ham. Det har vært mye ryk­ter som har økt be­last­nin­gen vår. In­for­ma­sjon ska­per trygg­het, sier Ni­na Kn­ut­sen.

– HAR RET­TIG­HE­TER

På­rø­ren­de til draps­ofre der gjer­nings­per­sonen blir dømt, har lov­fes­tet krav til å bli in­for­mert om per­mi­sjo­ner og end­rin­ger i so­nings­for­hold. For­eld­re­ne til Al­ma Gab­rie­la har in­gen ret­tig­he­ter, og er av­hen­gi­ge av vel­vil­lig­het hos po­li­ti­et og and­re myn­dig­he­ter.

– Her er det gjer­nings­per­sonen som har ret­tig­he­te­ne, ikke de et- ter­lat­te. Vi hå­per at det kan bli en lov­end­ring, slik at også den grup­pen vi til­hø­rer, kan bli in­for­mert, sier Ni­na Kn­ut­sen.

I fjor kom Fyl­kes­man­nen med kraf­tig kri­tikk av må­ten barne­ver­net har fulgt opp gjen­tat­te be­kym­rings­mel­din­ger på gut­ten og kri­mi­na­li­te­ten han be­gikk før det end­te med drap. Hjelpe­til­ta­ke­ne ble av­slut­tet få da­ger før han drep­te den jevn­gam­le jen­ta.

– Det­te dra­pet var så van­vit­tig unød­ven­dig. At det skal gå an, sier Ru­ne Kn­ut­sen.

– Hva gut­ten selv gjor­de er jo en ting, men jeg blir så sint på alt som ikke har fun­gert i sys­te­met rundt ham i for­kant. Han har vært in­ne i barne­ver­net i man­ge år. Det skul­le ha skjedd noe for man­ge år si­den, sier Ru­ne Kn­ut­sen.

– Også for hans egen del skul­le han hatt hjelp. Da had­de vi hatt Gab­rie­la her, og hun had­de fått fylt 16 år, sier han. – Det er vans­ke­lig ikke å være bit­ter, leg­ger Ni­na Kn­ut­sen til.

BLOG­GER OM DAT­TE­REN

Gjen­nom blog­gen de­res, «For­eld­re til en en­gel», set­ter hun ord på tan­ke­ne og for­tel­ler de­res his­to­rie om dat­te­ren. Hun kan våk­ne om nat­ten og skri­ve ned ting hun kan bru­ke.

– Det er noe med å få satt tan­ke­ne i sys­tem, for­di alt er kaos. Vi kun­ne skre­vet og lagt det i en skuff. Men vi ten­ker det er vik­tig å få frem hvem hun var, sier Ni­na Kn­ut­sen.

Fædre­lands­ven­nen har vært i kon­takt med ad­vo­kat til 16-årin­gens far, Ås­hild Sch­midt. Hun øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken. Gut­tens ad­vo­kat har ikke svart Fædre­lands­ven­nen søn­dag, men har tid­li­ge­re ikke vil­let kom­men­te­re ting­ret­tens dom.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Gut­ten som drep­te dat­te­ren til Ru­ne og Ni­na Kn­ut­sen var fem må­ne­der for ung til å kun­ne straf­fes. – Lov­ver­ket må være slik at der­som en hand­ling er så al­vor­lig som drap, så må po­li­ti­et kun­ne ta sa­ken til dom­sto­len og la dem av­gjø­re om sa­ken skal for­føl­ges retts­lig, sier for­eld­re­ne til Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.