Vest-ag­der fikk to i Frps sen­tral­sty­re

Ing­rid Wil­liam­sen (49) fra Far­sund fikk søn­dag over­ras­ken­de vara­plass i Frps sen­tral­sty­re etter at Ås­hild Bruun-gun­der­sen fra Aren­dal trakk sitt kan­di­da­tur.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Sam­ti­dig ble Man­dals ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen (43) valgt inn på fast plass.

– Det­te er et lite takt­skif­te. Det er slutt med at vi fra Sør­lan­det står med lua i hån­da. Vi har vært for dår­li­ge til å ta po­si­sjo­ner, og nå gjør vi noe med det, sier An­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Ing­rid Wil­liam­sen er nest­le­der i Vest-ag­der Frp og sit­ter i kom­mune­sty­ret i Far­sund.

– Jeg ten­ker på pap­pa når jeg står her. Han sto for fri­het, valg­fri­het og ver­dig­het, sa Wil­liam­sen da hun pre­sen­ter­te seg for lands­mø­tet.

Hun er dat­ter av den pro­fi­ler­te Frp-po­li­ti­ke­ren Rolf Hugo Wil­liam­sen som døde i 2014.

Hun for­tel­ler at ide­en til å stil­le kom fre­dag kveld:

– Vi satt og pra­tet og lur­te på om Aust-ag­der had­de tenkt å stil­le med en ny kan­di­dat i ste­det for Ås­hild, sier Frp-po­li­ti­ke­ren.

VIL­LE STØT­TE AUST-AG­DER

Stor­tings­kan­di­dat Ås­hild Bru­unGun­der­sen, som det sis­te året har vært 1. vara i sen­tral­sty­ret, var inn­stilt til 3. vara av valg­ko­mi­te­en, men trakk sitt kan­di­da­tur som føl­ge av de in­ter­ne stri­dig­he­te­ne i fyl­kes­par­ti­et.

– Der­som Aust-ag­der-de­le­ga­sjo­nen had­de et nytt navn, vil­le vi støt­te det, Men hvis ikke, fant vi ut at skul­le Ing­rid stil­le, sier Aud­ne­dals vara­ord­fø­rer Un­ni Nil­sen Hus­øy som var den som for­melt le­ver­te for­sla­get

Men Aust-ag­der had­de ikke tenkt på å fin­ne en er­stat­ning for Bruun-gun­der­sen. – Jeg ba dem gi meg be­skjed in­nen lunsj lør­dag, sier Nil­sen Hus­øy.

I SIS­TE LI­TEN

Og da ikke noe nytt navn kom, for­mu­ler­te Vest-ag­der-de­le­ga­sjo­nen et for­slag på Ing­rid Wil­liam­sen.

– Jeg le­ver­te det to mi­nut­ter før klok­ken fem som var fris­ten, smi­ler Nil­sen Hus­øy.

Det kom ikke inn for­slag på mot­kan­di­dat, og der­med var Wil­liam­sen sik­ret plass - med AustAg­ders støt­te:

– Det var utro­lig vik­tig for meg, sier Far­sund-po­li­ti­ke­ren som ikke vil in­volve­re seg i kon­flik­ten i nabo­par­ti­et:

– Nå øns­ker jeg at vi skal snak- ke hver­and­re opp, og gjø­re hver­and­re ster­ke. Jeg er utro­lig glad for at Vest-ag­der har byg­get meg opp, og gitt meg den­ne til­li­ten, sier hun.

Alf Erik An­der­sen har det sis­te året vært 2. vara, og er­stat­ter tid­li­ge­re stats­råd Ro­bert Eriks­son som i vin­ter vars­let at han øns­ket gjen­valg. Det øns­ket ikke valg­ko­mi­te­en, og der­med er An­der­sen in­ne på fast plass: – Det al­ler vik­tigs­te med en slik po­si­sjon er at jeg tref­fer de jeg tren­ger å tref­fe for å få ut­ret­tet noe hjem­me. Sånn sett er pau­se­ne vik­ti­ge­re enn sel­ve mø­tet, sier An­der­sen.

Hel­ler ikke han øns­ker å in­volve­re seg i kon­flik­ten i Aust-ag­der:

– Jeg hå­per den tar fort slutt, sier han.

– Nå skal vi ta fatt på valg­kam­pen, det er det al­ler vik­tigs­te. Og jeg tror vi kom­mer styr­ket ut hvis par­ti­ene i Aust-ag­der og Vest-ag­der kan fin­ne mer sam­men. Det tror jeg også kan løse opp i ut­ford­rin­ge­ne som lig­ger i Aust-ag­der, sier An­der­sen.

FOTO: TONE SANDBERG

Man­dals ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen ble søn­dag valg inn på fast plass i Frps sen­tral­sty­re. Ing­rid Wil­liam­sen fra Far­sund ble valgt som 3. vara.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.