– He­ret­ter for­ven­ter jeg at alle om­ta­ler hver­and­re med re­spekt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

– Si­tua­sjo­nen i Aust-ag­der Frp har ikke vært god, og vi har man­ge ek­semp­ler på uak­sep­tab­le ut­ta­lel­ser. Det må nå ta slutt.

Det sier parti­le­der Siv Jen­sen til Fædre­lands­ven­nen på tam­pen av par­ti­ets landsmøte på Gar­der­moen.

Et landsmøte der både fyl­kes­le­der Pe­ter A. Busch og stor­tings­kan­di­dat Ås­hild Bruun-gun­der­sen fra Aust-ag­der har glim­ret med sitt fra­vær på grunn av den be­ten­te si­tua­sjo­nen i fyl­kes­par­ti­et der skjells­ord, be­skyld­nin­ger og ne­ga­ti­ve per­son­ka­rak­te­ris­tik­ker har hag­let.

– He­ret­ter for­ven­ter jeg at samt­li­ge med­lem­mer av Aust-ag­der Frp om­ta­ler hver­and­re med re­spekt, un­der­stre­ker Jen­sen.

– Jeg vil ikke gå inn på de ba­ken­for­lig­gen­de år­sa­ke­ne til kon­flik­ten, men det er klart at de uak­sep­tab­le ut­ta­lel­se­ne både har gått ut over Inge­bjørg God­ske­sen og Ås­hild Bruun-gun­der­sen, sier hun.

KLAR BE­SKJED

– Nå er min kla­re be­skjed at alle parti­med­lem­me­ne sam­ler seg om et fel­les mål, nem­lig at Aust-ag­der blir re­pre­sen­tert på Stor­tin­get i nes­te pe­rio­de, pre­si­se­rer Frp-le­de­ren.

– Inge­bjørg har vært en god re­pre­sen­tant for Frp, og nå er det Ås­hild som er på topp. Hun har de er­fa­rin­ger og kva­li­te­ter som skal til for å fort­set­te den gode job­ben, sier Jen­sen.

– Nå for­ven­ter jeg at alle sam­ler seg om hen­ne og sik­rer re­pre­sen­ta­sjon på Stor­tin­get. Det er fint med de­batt og greit med uenig­het. Men det er en tid for de­batt, og en tid for å gå vi­de­re. Nå er ti­den in­ne for å gå vi­de­re, un­der­stre­ker Jen­sen.

HÅNDTERER INTERNT

Fyl­kes­le­del­sen har bedt par­ti­et sen­tralt om hjelp til å løse stri­den, og Siv Jen­sen be­kref­ter at de har tatt fatt i den.

– Den håndterer vi internt, sier parti­le­de­ren, og øns­ker ikke å kon­kre­ti­se­re hva de vil gjø­re.

I Vest-ag­der er si­tua­sjo­nen langt mer idyl­lisk, og fyl­ket har nå fått to re­pre­sen­tan­ter i sen­tral­sty­ret.

– Vest-ag­der har man­ge gode po­li­ti­ke­re med kva­li­tet og tyng­de, sier Siv Jen­sen.

UTEN RE­PRE­SEN­TA­SJON

Li­ke­vel er ikke tyng­den stor nok til at Sør­lan­det er re­pre­sen­tert i re­gje­rings­ap­pa­ra­tet. Frp-le­de­ren had­de i hel­gen et møte med stor- tings­kan­di­dat Gis­le M. Saud­land og le­de­ren av Kristiansand Frp, Stei­nar Berg­støl An­der­sen som øns­ker å endre den si­tua­sjo­nen.

– Jeg har stor for­stå­el­se for at alle fyl­ker øns­ker å være i re­gje­ring. Men det er ikke sånn at det har gått ut over Ag­der-fyl­ke­ne at de ikke er re­pre­sen­tert i re­gje­rin­gen. Jeg vil si sna­re­re tvert imot.

I hele re­gje­rin­gens virke­tid har vi lagt stor vekt på å gi lands­de­len både mu­lig­he­ter og opp­ga­ver. Det tror jeg er he­vet over en hver tvil, sier Siv Jen­sen.

FOTO: TERJE PEDERSEN / NTB SCANPIX

– Nå er min kla­re be­skjed at alle parti­med­lem­me­ne sam­ler seg om et fel­les mål, nem­lig Aust-ag­der blir re­pre­sen­tert på Stor­tin­get i nes­te pe­rio­de, sier parti­le­der Siv Jen­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.