Val­get kan bli mer spen­nen­de enn du tror

Selv om må­lin­ge­ne nå ty­der på rødgrønt fler­tall: Lø­pet er ikke kjørt for de bor­ger­li­ge par­ti­ene.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VI­DAR UD­JUS, PO­LI­TISK RE­DAK­TØR vi­dar.ud­jus@fvn.no - 952 43 505

Frp-er­ne gikk fra hver­and­re etter lands­mø­tet på Gar­der­moen med en delt fø­lel­se. Par­ti­et er sam­let og klart for valg­kam­pen. Men man­ge er også ned­tryk­te over dår­li­ge må­lin­ger, for Frp og den bor­ger­li­ge blok­ken. I en av pau­se­ne mim­ret en ve­te­ran om en me­nings­må­ling fra ti­den da han selv var ak­tiv, for ikke så man­ge år si­den. Den vis­te 36 pro­sent.

●● Den gang var Frp fritt og i op- po­si­sjon. Nå har par­ti­et makt, men er også be­gren­set av den. Det har kos­tet stem­mer. Og det kan igjen kos­te dem mak­ten.

●● På en måte har Frp og de and­re bor­ger­li­ge par­ti­ene his­to­ri­en mot seg. Ved nes­ten alle de sis­te stor­tings­val­ge­ne har vel­ger­ne øns­ket for­and­ring. Det ble re­gje­rings­skif­te i både 1997, 2001, 2005 og 2013. Unn­ta­ket var 2009. Da ga vel­ger­ne de rødgrøn­ne for­ny­et til­lit. Men en vik­tig grunn til det var fi­nans­kri­sen; folk øns­ket ikke eks­pe­ri­men­ter i en så usik­ker tid. Selv da var imid­ler­tid re­gje­rings­par­ti­enes sei­er eks­tremt knapp.

●● Men på en an­nen måte har Frp og de and­re bor­ger­li­ge par­ti­ene his­to­ri­en med seg. Selv om det har vært rødgrønt over­vekt på må­lin­ge­ne i fle­re må­ne­der på rad, er fler­tal­let lite. I gjen­nom­snit­tet av april­må­lin­ge­ne har de rødgrøn­ne par­ti­ene en sam­let opp­slut­ning på 48,5 pro­sent, de bor­ger­li­ge 44,56 pro­sent. Det står om mind­re enn fire pro­sent­po­eng. Og før de tre sis­te stor­tings­val­ge­ne har re­gje­rings­blok­ken gått fram fra april til val­get, iføl­ge nett­ste­det Pol­lof­polls.no. Mens op­po­si­sjons­par­ti­ene har gått til­ba­ke.

●● Det er selv­sagt ikke sik­kert at det­te kom­mer til å skje den­ne gan­gen også. Men på gjen­nom­snit­tet av må­lin­ge­ne er det Høy­re og Frp som har flest vel­ge­re på gjer­det. Det vil si vel­ge­re som stem­te på det par­ti­et sist, men som ikke har be­stemt seg den­ne gang. Det vil igjen si at dis­se par­ti­ene har størst mo­bi­li­se­rings­po­ten­si­al. ●● Der­for var en av de vik­tigs­te opp­ga­ve­ne for Frp un­der hel­gas landsmøte å mo­bi­li­se­re tid­li­ge­re Frp-vel­ge­re. Også der­for bruk­te par­ti­et hel­ga på å ham­re løs på tra­di­sjo­nel­le sa­ker, slik at vel­ger­ne skal kjen­ne dem igjen på par­ti­ets egne kjerne­sa­ker - og ikke på de man­ge kom­pro­mis­se­ne.

●● Men da må Frp kla­re å få gjen­nom­slag for sin egen his­to­rie­for­tel­ling. Den hand­ler om at Nor­ge har fått ti­de­nes mest re­strik­ti­ve asyl­po­li­tikk på grunn av Frp. Mens Ap vil li­be­ra­li­se­re. Om at det nå byg­ges fle­re vei­er enn noen gang før. Mens Ap vil byg­ge fær­re. Og om at re­gje­rin­gen mo­der­ni­se­rer Nor­ge. Mens Ap og Sp vil re­ver­se­re nød­ven­di­ge re­for­mer.

●● De mø­ter imid­ler­tid en for­mi­da­bel mot­stan­der. Ap har lan­dets de­si­dert størs­te valg­kamp­ma­ski­ne­ri. Og Aps landsmøte for få uker si­den skis­ser­te den his­to­ri­en det­te ma­ski­ne­ri­et vil inn­pren­te folk: Den­ne re­gje­rin­gen har gitt enor­me skatte­let­ter til de al­ler ri­kes­te. Mens Ap vil bru­ke pen­ge­ne på de sto­re fel­les­opp­ga­ve­ne. Den­ne re­gje­rin­gen har skapt stor usik­ker­het for van­li­ge folk på ar­beids­mar­ke­det. Mens Ap vil ska­pe trygg­het. Og at den­ne re­gje­rin­gen har gjen­nom­ført en vold­som sen­tra­li­se­ring. Mens Ap og Sp vil gi makt og myn­dig­het til­ba­ke til folk i dis­trik­te­ne.

●● De som vin­ner kam­pen om his­to­rie­for­tel­lin­gen, vin­ner val­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.