Aust-ag­der-for­slag gle­der olje­mi­nis­te­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TONE SANDBERG

Aust-ag­ders Frps re­so­lu­sjons­for­slag om å av­skaf­fe mat­skat­ten for off­shore­ar­bei­de­re fikk fler­tall på par­ti­ets landsmøte, og det gle­der stats­råd Terje Sø­vik­nes.

– Det­te lands­mø­tet har ut­trykt sterk støt­te til norsk olje- og gass­in­du­stri, og ved­ta­ket om å fjer­ne mat­skat­ten vi­ser at vi har fo­kus på den van­li­ge ar­bei­der, sier olje- og energi­mi­nis­ter Terje Sø­vik­nes til Fædre­lands­ven­nen.

– Jeg er stolt og glad over at lands­mø­tet har brukt mye tid på å fram­snak­ke olje­in­du­stri­en, og at Frp nå vil job­be for å fjer­ne den­ne tul­le­skat­ten, sier Andreas Arff fra AustAg­der som var den som frem­met for­sla­get.

Re­so­lu­sjo­nen ble ved­tatt med over­vel­den­de fler­tall til tross for re­dak­sjons­ko­mi­te­en an­be­fal­te at den skul­le for­kas­tes.

Arff, som er nest­le­der i Aren­dal Frp, er selv olje­ar­bei­der og job­ber på Sleip­ner­platt­for­men i Nord­sjø­en.

Det var re­gje­rin­gen Bon­de­vik som i 2005 inn­før­te skat­ten som in­ne­bæ­rer at pend­le­re, sjø­folk og olje­ar­bei­de­re må skat­te av mat­ser­ve­ring de får i til­knyt­ning til ar­bei­det. De rødgrøn­ne lo­vet sam­me år å fjer­ne den der­som de vant val­get, men den ble vi­dere­ført, og alle som tje­ner over 600.000 kro­ner be­skat­tes med om­lag 5000 kro­ner.

– Å fjer­ne den­ne skat­ten blir en vik­tig sak i nes­te pe­rio­de, og vil lig­ge som et grunn­lag for for­hand­lin­ge­ne etter val­get, sier Sø­vik­nes.

Som re­la­tivt fersk olje­mi­nis­ter er han frust­rert over ne­ga­ti­vi­te­ten bran­sjen mø­tes med i of­fent­lig­he­ten:

– Det er vik­tig å snu det­te bil­det, sier Sø­vik­nes som me­ner det er mu­lig å for­ene klima­mål med fort­satt pro­duk­sjon av olje- og gass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.