Jak­tet plast, glass og tau­ve

Ut­styrt med hans­ker og sek­ker saum­far­te miljø­be­viss­te sør­len­din­ger lør­dag strand­kan­ten på jakt etter plast og an­net av­fall.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– For oss som fer­des mye i skog og mark er det na­tur­lig å være med på strand­rydde­da­gen. I til­legg til at plast og an­net av­fall er far­lig for dyr og fug­ler, blir jo ikke na­tur­opp­le­vel­sen den sam­me der det fly­ter med søp­pel, sier Henning Vik.

Han er le­der i Vest-ag­der sopp og nytte­vekst­for­ening som også går un­der nav­net Blom­kål­sop­pen.

Lør­dag stil­te noen av for­enin­gens med­lem­mer på ryd­de­dug­nad på Flek­ker­øy. Der had­de imid­ler­tid skole­ele­ver fra sko­len på øya vært i sving noen da­ger tid­li­ge­re, så fangs­ten ble ikke den helt sto­re. En del plast, glass og tau­verk ble det li­ke­vel i sek­ke­ne.

Fore­nings­med­lem Han­ne Katin­ka Hof­gaard opp­ford­rer også tur­gå­ere til å pluk­ke med seg søp­pel som lig­ger i na­tu­ren el­lers i året.

– Det er mye av­fall i sjø­en, men det er det jam­men langs vei­ene våre også. Jeg slut­ter ald­ri å for­und­re meg over at så man­ge bi­lis­ter seg ut til å bru­ke grøfte­kan­ten som av­falls­bøt­te, sier hun.

I Ben­diks­buk­ta på Od­der­øya fyl­te åtte Venst­re-med­lem­mer 10 sek­ker med søp­pel. Bern­hard Wei­gel for­tel­ler at det lå mye plast og en­gangs­gril­ler slengt i strand- kan­ten, men de fant også noen sprøy­ter og jern­skrap.

Venst­re-la­get i Kristiansand har også tid­li­ge­re år del­tatt i søp­pel­dug­nad.

❞ For oss som fer­des mye i skog og mark er det na­tur­lig å være med på strand­rydde­da­gen. HENNING VIK,

NORGES STØRS­TE DUGNAD

Det er Hold Nor­ge Rent som står i spis­sen for den na­sjo­na­le strand­rydde­da­gen, som lør­dag ble ar­ran­gert for sju­en­de året på rad. Med nær­me­re 20.000 del­ta­ke­re de sis­te åre­ne, kan strand­rydde­da­gen med ret­te kal­les Norges størs­te dugnad. I fjor ble det ryd­det nes­ten 900 kilo­me­ter kyst­lin­je, og fjer­net 377 tonn med av­fall. le­der i Vest-ag­der sopp og nytte­vekst­for­ening

FOTO: JACOB BUCHARD

Henning Vik var en av fle­re som bruk­te den fine som­mer­da­gen på lør­dag til å pluk­ke søp­pel i skjær­går­den. Her på Flek­ker­øy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.