Har star­tet ak­sjon mot for­fal­let på Hamre­san­den

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Ka­rin Løms­land me­ner Kristiansand kom­mu­ne ig­no­re­rer Hamre­san­den. Hun har fått enorm støt­te til ak­sjo­nen sin for å gjen­ska­pe ste­det som et av by­ens flot­tes­te fri­tids- og tur­om­rå­der.

– Jeg er så lei meg på veg­ne av den­ne vak­re per­len vår, som en­gang var en av Norges fi­nes­te stren­der og cam­ping­plas­ser, med mas­se til­bud for alle. Skal vi bare god­ta for­fal­let? Nei, det skal vi ikke, sier Løms­land til Fædre­lands­ven­nen.

Før hel­ga skrev hun det sam­me på Face­bo­ok. Det end­te det med 166 de­lin­ger, 224 li­kes og nes­ten fem­ti kom­men­ta­rer på ett døgn.

– Det sier litt om folks kjær­lig­het til plas­sen. Jeg har fått enormt med støt­te. Nå er det flaut her ute. Na­tu­ren er fan­tas­tisk, men ved­li­ke­hol­det en skam, sier Løms­land.

Hun har brukt Hamre­san­den nes­ten dag­lig si­den hun gif­tet seg og flyt­tet fra Lau­dal i Mar­nar­dal til Ry­en i 1965. Hun els­ker plas­sen, men me­ner kom­mu­nen be­hand­ler den ste­mo­der­lig.

I KLASSE MED BYSTRANDA

– Vi har tre kilo­me­ter med strand. Jeg tal­te 15 søp­pel­kas­ser på 150 me­ter på Bystranda. Vi har fem i ei klyn­ge på sjø­si­den i tu­rist­se­son­gen og fem på elve­si­den i klyn­ge hele året. Er det rart det for­søp­les? sier Ka­rin Løms­land.

Hun me­ner det er i sam­me klasse som Bystranda, Fiske­bryg­ga, Bane­heia og Od­der­øya at Hamre­san­den hø­rer hjem­me.

– Men nå er det jo slum her ute i for­hold til de and­re plas­se­ne. For ek­sem­pel sten­ges toa­lett­an­leg­get vin­ters­tid, selv om hundre­vis går tur langs stren­de­ne el­ler er på isen, sier hun.

– Verst er det å se den ned­lag­te kios­ken og toa­lett­an­leg­get. På Tri­p­ad­vi­sor (tu­rist­nett­sted, red anm.) skrev en mann at han leng­tet til fes­ti­val-doen på Dyr­sku i Sel­jord etter et be­søk på Hamre­san­dens toa­lett. Det sier alt, sier Løms­land.

Hun er glad for at kom­mu­nen i det mins­te har fjer­net en del kratt slik at fle­re av gresslet­te­ne kom­mer fram igjen.

– Det er blitt åp­ne­re igjen, sær­lig ute på fugle­øya. Der­med er lukt­pro­ble­met re­du­sert. På grunn av de elen­di­ge toa­lett­for­hol­de­ne har jo folk gjort fra seg in­ne i krat­tet, for­tel­ler Løms­land.

På Face­bo­ok hol­der ak­sjo­nen på å ta av. Folk bru­ker ord som «for­fer­de­lig», «ille» og «fælt» om for­hol­de­ne på san­den. De hei­er på Løms­land og hå­per hun får ting til å skje.

Løms­land vil ikke kri­ti­se­re de to cam­ping­plas­se­ne i om­rå­det. Hun sy­nes de dri­ver greit. Det er på kom­mu­nens fri­om­rå­de det er ille.

HAR DISKUTERT

Park­sjef Åse Hørs­dal i Kristiansand kom­mu­ne sier at hun og kol­le­ge­ne har snak­ket om at Hamre­san­den tren­ger en «opp­shi­ning» og at vi i det mins­te må få på plass de sam­me toa­lett-fa­si­li­te­te­ne som vi har and­re ste­der.

– Hva søp­pel gjel­der, må jeg min­ne om at vel­dig mye søp­pel­tøm­ming er lagt ned. Ute i skjær­går­den må folk ryd­de selv – og det fun­ge­rer. Sam­ti­dig tren­ger Hamre­san­den en skik­ke­lig plan for opp­gra­de­ring. Jeg kan ikke si når den kom­mer, men be­ho­vet er der, sier Hørs­dal.

Le­der av Kris­tian­sands by og miljø­ut­valg, Sti­an Stor­buk­ås (Frp), sier han vil ta opp sa­ken etter å ha fått epost fra Ka­rin Løms­land.

– Hamre­san­den er en av by­ens vik­tigs­te tu­rist­fa­sa­der og et mye brukt om­rå­de. Jeg tror alle po­li­ti­ke­re er enig om det. Nå vil jeg høre hva park­ve­se­net har å si. Vi må ta det der­fra, sier han.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Ka­rin Løms­land foran toa­lett­an­leg­get. Det er ikke ak­ku­rat inn­by­den­de. Og det luk­ter stramt når man nær­mer seg.

FOTO: KA­RIN LØMS­LAND

Kiosk var det­te en gang. Nå er det et dår­lig ved­li­ke­holdt og gans­ke ned­tag­get la­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.