Erk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Fra i år ble strand­rydde­da­gen ut­vi­det til å være et nor­disk pro­sjekt, der det på lør­dag ble ar­ran­gert til­sva­ren­de rydde­ak­sjo­ner i både Dan­mark, Sve­ri­ge, Fin­land og Is­land.

DYR OG FUG­LER DØR

Iføl­ge en rap­port fra El­len Ma­cart­hur Foun­da­tion vil det i 2050 være mer plast enn fisk i ver­dens­ha­ve­ne. Iføl­ge tall fra FNS miljø­pro­gram dør én mil­lion sjø­fugl og 100.000 sjø­patte­dyr år­lig etter å ha spist plast el­ler satt seg fast i plast­gjen­stan­der.

I vin­ter ble en syk gåse­nebb- hval av­li­vet på So­tra uten­for Ber­gen. Da fors­ke­re åp­net hva­lens mage­sekk fant de 30 plast­po­ser. Bil­de­ne gikk ver­den rundt, og har skapt stort en­ga­sje­ment mot for­søp­lin­gen av ver­dens­ha­ve­ne.

– Gå­se­nebb­hva­len som var full av plast har utvil­somt vært en vek­ker for man­ge. Vi får håpe at hele ver­dens­sam­fun­net nå får opp øyne­ne for de al­vor­li­ge ska­de­ne all plas­ten gjør i ha­vet og i na­tu­ren el­lers, sier Henning Vik.

FOTO: JACOB BUCHARD

På vei til å pluk­ke søp­pel på Flek­ker­øy re­gist­re­rer Han­ne Katin­ka Hof­gaard og Henning Vik at skole­ele­ver fra Flek­ker­øy al­le­re­de had­de sam­let man­ge sek­ker ful­le av søp­pel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.