In­vi­ter­te hele byen til mar­ked og fest

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Lør­dag var det du­ket for det år­li­ge Blå Mar­ke­det i regi av Blå Kors Kristiansand. Mor­som­me ak­ti­vi­te­ter for hele fa­mi­li­en og fel­les­skap sto i fo­kus.

– Vi hå­per å bik­ke 1000 be­sø­ken­de i dag, sar Ca­mil­la Rasch, virk­som­hets­le­der for Pose­byen fri­vil­lig­hets­sen­tral da Fædre­lands­ven­nen tok tu­ren inn­om lør­dag.

Alle Blå Kors-virk­som­he­te­ne i Pose­byen gikk sam­men og in­vi­ter­te til fest og mar­ked. «I sen­trum står et men­nes­ke», er ut­gangs­punk­tet for mar­ke­det.

– Hen­sik­ten med ar­ran­ge­men­tet er å kun­ne hjel­pe enda fle­re. Alt over­skudd fra salg går til ak­ti­vi­te­te­ne vi dri­ver, sier Rasch.

Over 100 be­drif­ter har bi­dratt med va­rer og tje­nes­ter til mar­keds­da­gen.

– I til­legg har vi opp mot 100 fri­vil­li­ge, el­ler tid­gi­ve­re, som bi­drar i dag. Vi kun­ne ikke klart oss uten dem. Folk øns­ker å bi­dra med noe uten­om pen­ger, og vil gi av ti­den sin, sier Rasch.

En av dem er Roar Dok­sæ­ter. Da Fædre­lands­ven­nen møt­te ham i bak­går­den, var han i gang med da­gens gjøre­mål.

– I dag er jeg litt en alt­mu­lig­mann. Jeg har an­svar for rig­ging av bo­der, hjel­per til med va­rer på auk­sjo­nen og er el­lers be­hjel­pe­lig der det trengs, sier Dok­sæ­ter.

Han for­tel­ler åpent om hvor­dan Blå Kors og de­res ar­beid har hjul­pet ham i hver­da­gen.

– Jeg har en bak­grunn som rus­mis­bru­ker. For to år si­den var jeg på re­ha­bi­li­te­ring rett bak her, og da fikk jeg kon­takt med Blå Kors, sier Dok­sæ­ter og fort­set­ter:

– I be­gyn­nel­sen var jeg litt skep­tisk, men det har vært fan­tas­tisk å kom­me hit. Her blir man sett og hørt, og de har blitt som en fa­mi­lie for meg.

De sis­te åre­ne har han vært inn­om Blå Kors så å si hver enes­te dag.

– Fle­re gan­ger har jeg også vært på re­ha­bi­li­te­rings­sen­te­ret og for­talt om ar­bei­det her. Når de får høre at jeg tri­ves her, tror jeg fle­re tar sjan­sen på å være her. Man mø­ter folk med vel­dig for­skjel­lig bak­grunn, sier Dok­sæ­ter.

– Det er tred­je gan­gen jeg er med på Blå Mar­ked. Nå gle­der jeg meg vel­dig til å se ko­ret som skal opp­tre se­ne­re i dag, leg­ger han til.

Folk i alle al­de­re had­de lør­dag fun­net vei­en til lo­ka­le­ne i Gyl­den­løvs­gate. Auk­sjon, ba­sar og mini­kon­ser­ter var bare noe av det som sto på pro­gram­met.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Lør­dag tok man­ge tu­ren til Blå Mar­ked i Pose­byen. – Alt over­skudd fra salg går til ak­ti­vi­te­te­ne vi dri­ver, sier Ca­mil­la Rasch, virk­som­hets­le­der for Pose­byen fri­vil­lig­hets­sen­tral.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Man­ge tok seg tid til å nye både pøl­ser og brus i sola.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Roar Dok­sæ­ter er tid­gi­ver i Blå Kors.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.