Vil­le heste­kref­ter i Tra

For førs­te gang la Ral­ly Sør­land to etap­per på en bane i Trav­par­ken med hopp, tøf­fe du­el­ler og rundt 5000 til­skue­re som kos­te seg i vår­sola.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det var full ga­lopp fra førs­te stund da rally­bi­ler stap­pet med heste­kref­ter tok et realt kapp­løp i Sør­lan­dets Trav­park lør­dag. To og to møt­tes til du­ell i det som er årets pub­li­kums­frie­ri fra Ral­ly Sør­land. In­ne på are­na­en fikk man se hele etap­pen på nært hold.

– Det er gøy­ere å se bi­le­ne på ba­nen for da kan du føl­ge dem hele tida. Spe­si­elt de ras­kes­te bi­le­ne var sti­li­ge å se, sier Ma­ri­us Ju­el-hov­land (25).

Sam­men med ka­me­ra­ten Kje­til Fø­re­land (25) har de stilt seg ring­side for å føl­ge den sjet­te etap­pen på Ral­ly Sør­land.

FRYSNINGER AV FOLKEHAVET

For sam­men med tu­sen­vis av and­re, kun­ne de gle­de seg over et farts­fylt ar­ran­ge­ment i strå­len­de sol­skinn. Sjå­fø­re­ne var også for­nøy­de med årets ny­het.

– Det var kon­ge å kjø­re. Jeg fikk frysninger da jeg så folkehavet ved ba­nen, sier Sø­ren Snar­te­mo, mens han selv skrur på bi­len før nes­te etap­pe.

Olaf Sør­li, som had­de årets ral­ly som burs­dags­gave, var for­nøyd med både bil og ar­ran­ge­ment.

– Det var gøy med pub­li­kum, men jeg li­ker meg nok bed­re i sko­gen. Ar­ran­ge­men­tet er helt fan­tas­tisk, nå må jeg bare hol­de meg på vei­en vi­de­re, sier Sør­li på ser­vice.

KREVENDE LØP

De to var to av få lo­ka­le sjå­fø­rer som hånd­ter­te de vans­ke­li­ge grus­vei­ene og had­de kom­met seg hel­skin­net til etap­pen. Hele 29 sjå­fø­rer måt­te bry­te før de had- de kom­met så langt.

Snar­te­mo le­det på det­te tids­punk­tet sin klasse sole­klart, og lå rett bak fjerde­plas­sen i sam­men­dra­get. In­ne på trav­par­ken var det man­ge tet­te du­el­ler, på en bane som var trang i in­ner­svin­gen og også ga rom for luft un­der dek­ke­ne.

HOPPENE

Man­ge had­de nok sett med for­vent­ning til de to inn­lag­te hoppene på etap­pen, og noen had­de nok hå­pet man had­de sett litt mer fart på hoppene.

– Vi var kla­re for å se bi­ler som flyr, men de vir­ket litt for fei­ge, sier Kje­til Fø­re­land.

Han får langt på vei støt­te fra Pål Try, som måt­te stå over årets

ALLE FOTO: GEIR CHRISTIAN JO­HANN­ES­SEN

Sola skin­te og bi­le­ne spant av går­de på etap­pe seks av årets Ral­ly Sør­land, en av to av årets etap­per som går i Sør­lan­dets Trav­park.

Ma­ri­us Ju­el-hov­land (t.v.) og Kje­til Fø­re­land kos­te seg i trav­par­ken, men hå­pet på enda len­ger på etap­pe 11.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.