Av­par­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

løp med ska­de.

– Jeg sy­nes noen er litt for fei­ge, men noen er tøf­fe­re, slik som Øst­berg. Det vil jo all­tid være noe som ry­ker på bi­len gjen­nom et slikt løp, sier Try.

Med fle­re etap­per igjen kan det være at sjå­fø­re­ne spar­te noe av krut­tet til sis­te etap­pe som også skul­le være på Sør­lan­dets Trav­park. Snar­te­mo måt­te gjø­re jus­te­rin­ger før de skul­le til­ba­ke til trav­par­ken sei­ne­re på kvel­den.

– Det er vans­ke­lig å be­reg­ne rett på sli­ke hopp med bil og fart, for­klar­te han.

FOR­NØYD ARRANGØR

Ar­ran­ge­ments­an­svar­lig Ru­ne Kit­tel­sen var godt for­nøyd med etap­pen.

Sola skin­te og bi­le­ne spant av går­de på etap­pe seks av årets Ral­ly Sør­land, en av to av årets etap­per som går i Sør­lan­dets Trav­park.

Mads Øst­berg sam­men med Pål Try før han kas­tet seg i bi­len for etap­pe sju.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.