To barn og én vok­sen til lege­vakt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

To voks­ne og to barn red­det seg ut av et bren­nen­de hus i Lillesand lør­dag mor­gen. Bo­li­gen har fått om­fat­ten­de ska­der.

Klok­ka 05.09 lør­dag mor­gen kom mel­din­gen om en bo­lig­brann i Par­k­vei­en i Lillesand.

Po­li­ti­et opp­lys­te tid­lig at det ikke var fare for spred­ning til and­re byg­nin­ger.

– Alle be­bo­ere er gjort rede for, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt ved halv seks-ti­den.

To voks­ne og to barn be­fant seg i hu­set da bran­nen star­tet, men kom seg ut på egen­hånd.

– Det var be­boer­ne som opp­da­get bran­nen. De våk­net av brann­vars­le­ne i hu­set, sier po­li­ti­ets inn­sats­le­der Glenn Sol­lid, til Fædre­lands­ven­nens fri­lans­fo­to­graf på ste­det.

Beg­ge bar­na og en kvin­ne ble sendt til lege­vakt for sjekk.

Ved sju-ti­den var bran­nen sluk­ket og nød­eta­te­ne var i ferd med å rei­se fra ste­det.

– Vi har igjen noen mann­ska­per for rest­verdi­red­ning. Det vil si mann­ska­per som prø­ver å sik­re byg­nin­gen og red­de ut verdi­gjen­stan­der, sier vakt­ha­ven­de brann­sjef Hans Ar­ne Mad­sen.

Mad­sen for­tal­te at bo­li­gen har fått om­fat­ten­de brann­ska­der.

– Da den førs­te en­he­ten kom fram til ste­det vel­tet det svart, tykk røyk ut fra bo­li­gen. Flam­me­ne sto opp fra ta­ket, sier Mad­sen.

– Bo­li­gen har fått om­fat­ten­de brann­ska­der. Sok­kel­eta­sjen og de­ler av and­re eta­sje har også fått en del røyk- og vann­ska­der, leg­ger han til.

Fore­lø­pig er det for tid­lig å si hva som for­år­sa­ket bran­nen.

Om­rå­det er sper­ret av for vi­de­re un­der­sø­kel­ser. Po­li­ti­et har opp­ret­tet sak på for­hol­det.

FOTO: BAARD LARSEN

Nød­eta­te­ne ryk­ket lør­dag mor­gen ut til en bo­lig­brann i Lillesand. Tre per­soner ble sendt til lege­vakt for sjekk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.