Gutt al­vor­lig ska­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL NYGAARD TORBJØRN WITZØE

En ung gutt ble frak­tet til syke­hus i am­bu­lan­se i går etter­mid­dag, etter en tra­fikk­ulyk­ke i Songdalen.

Klok­ken 14.21 fikk po­li­ti­et mel­ding om en tra­fikk­ulyk­ke på fyl­kes­vei 461 mel­lom Brenn­åsen og No­de­land, cir­ka én kilo­me­ter nord for av­kjør­se­len fra E 39.

– Det er en ung gutt som har syk­let rett ut i vei­en og blitt på­kjørt av en bil, sier ope­ra­sjons­le­der John Rep­stad i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Gut­ten ble frak­tet til syke­hus i am­bu­lan­se. Hans til­stand ble først opp­lyst til å være kri­tisk.

– Sis­te til­bake­mel­ding fra syke­hu­set er at det er uav­klart, men al­vor­lig, sier Rep­stad.

Klok­ka 16.14 meld­te Sør­lan­det syke­hus at gut­tens til­stand er al­vor­lig og sta­bil. Gut­ten er født i 2011, og er alt­så fem el­ler seks år gam­mel.

Vei­en ble stengt i en drøy time etter ulyk­ken. Det ble da skil­tet om­kjø­ring om Ris­myr. Krim­tek­ni­ke­re fra po­li­ti­et gjor­de un­der­sø­kel­ser på ste­det. Ved 15.40-ti­den ble vei­en åp­net igjen.

Det var en vare­bil som traff bi­len. Fø­re­ren av den­ne var en mann i 50-åre­ne. Bi­len kjør­te nord­over i ret­ning fra E 39 mot No­de­land.

FOTO: NICOLAI PREBENSEN/ N247.NO

Gut­ten ble på­kjørt mel­lom Brenn­åsen og No­de­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.