Fot­ball­vor­spiel i Lund kir­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Sju ti­mer før av­spark for Starts hjemme­kamp mot Ul­lens­aker/ Ki­sa blås­te sogne­prest Hel­ge Smemo i gang fot­ball­guds­tje­nes­te i Lund kir­ke.

– Jeg er glad for sam­ar­bei­det med Start. Si­den vi også i dag skal ha barne­dåp bur­de det vel også bli se­song­kort for livs­tid for de to dåps­bar­na, sa sogne­prest Hel­ge Smemo da han øns­ket vel­kom­men til rundt 350 kirke­gjen­ge­re.

Inn­tek­te­ne fra kol­lek­ten som ble gitt un­der søn­da­gens fot­ball­guds­tje­nes­te gikk til Start Li­fe Sup­ports hu­ma­ni­tæ­re ar­beid. Start Li­fe Sup­port sam­ar­bei­der blant an­net med Kir­kens By­mi­sjon, Kreft­for­enin­gen i Vest-ag­der og Strømme­stif­tel­sen, og har som et av sine pro­sjek­ter vært med på å byg­ge et fot­ball­an­legg for gate­barn i Ugan­da.

INITIATIVTAKER SANG SOLO

Det var mange­årig Start-spil­ler på slut­ten av 80-tal­let og halve 90-tal­let, Paul Richard­sen, som kom med ide­en til fot­ball­guds­tje­nes­ten. I en blogg i Fædre­lands­ven­nen i au­gust i fjor skrev han at der­som Start ikke vant en av sine tre nes­te Tippe­liga-kam­per skul­le han ar­ran­ge­re en guds­tje­nes­te.

– Jeg er jo fra Flek­ker­øy, der en­ga­sje­men­tet for både kir­ke og fot­ball er stort. Ide­en ble godt mot­tatt både i Start og av sogne­pres­ten, som først måt­te få ak­sept i me­nig­hets­rå­det, sier Paul Richard­sen .

Un­der guds­tje­nes­ten bi­dro Paul Richard­sen selv med solo­sang ak­kom­pag­nert av tid­li­ge­re Start-spil­ler Tor­stein An­der­sen på pia­no. Sogne­prest Hel­ge Smemo for­sik­ret i for­kant at det­te skul­le være en or­dent­lig guds­tje­nes­te, men med den for­skjell at man­ge med til­knyt­ning til fot­ball­klub­ben bi­dro. Start­tre­ner Stei­nar Pedersen les­te for ek­sem­pel kunn­gjø­rin­ge­ne og tid­li­ge­re Start-spil­ler Au­dun Myh­re holdt pre­ke­nen. Tre av årets kon­fir­man­ter som selv spil­ler på Start les­te opp bøn­ner som de had­de skre­vet sam­men med sogne­prest Hel­ge Smemo.

SKEP­TISK TIL AR­RAN­GE­MEN­TET

Or­ga­ni­sa­sjons­sek­re­tær Vi­be­ke Lau­rit­sen i Hu­man-etisk For­bund i Vest-ag­der er skep­tisk til å blan­de idrett og re­li­gion på den­ne må­ten.

– Jeg ser jo at kir­ka stre­ver med å få folk til å kom­me på sine guds­tje­nes­ter, og at det­te kan være en måte å fyl­le opp kirke­rom­met. Mitt prin­si­pi­el­le syn er li­ke­vel at idretts­klub­ber bør være re­li­gions­nøy­tra­le, sier hun.

Da Bry­ne Fot­ball­klubb og Bry­ne kir­ke i 2014 gikk sam­men om å ar­ran­ge­re fot­ball­guds­tje­nes­te ble kir­ken fylt til ran­den, men klub­ben fikk også ne­ga­ti­ve re­ak­sjo­ner fra for­eld­re til unge spil­le­re som men­te det­te kun­ne vir­ke eks­klu­de­ren­de. Etter det ar­ran­ge­men­tet gikk Norges Fot­ball­for­bund ut og ba klub­be­ne være var­som­me med å ar­ran­ge­re fot­ball­guds­tje­nes­ter.

Start-di­rek­tør Even Øgrey Brans­dal sier seg enig i at en fot­ball­klubb skal være både re­li­giøs og po­li­tisk nøy­tral. Han me­ner li­ke­vel ikke det er noe i vei­en for at kir­ken og Start fin­ner hver­and­re når det gjel­der å hjel­pe and­re, og vi­ser til at kol­lek­ten her gikk til Start Li­fe Sup­port som også sto som den for­mel­le med­ar­ran­gø­ren.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Initiativtaker til fot­ball­guds­tje­nes­ten, Paul Richard­sen, frem­før­te «You’ll Ne­ver Walk Alo­ne» med stor inn­le­vel­se i en full­satt Lund kir­ke.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Roy Ema­nu­el­sen (f.v.), Start­spil­ler­ne Rolf Da­ni­el Vik­støl, Lars-jør­gen Salve­sen, Hå­kon Op­dal og kap­tein Jør­gen Han­sen på IK Start Gate­lag for­tal­te om ar­bei­det til Start Li­fe Sup­port.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.