Slutt på drop-in hos Nav

Nav skal ef­fek­ti­vi­se­re, og tar som ho­ved­re­gel ikke leng­re imot be­sø­ken­de som ikke har time­av­ta­le.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Stor­tin­get har be­stemt at mest mu­lig kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom be­folk­nin­gen og det of­fent­li­ge skal fore­gå di­gi­talt. Der­for ber vi våre bru­ke­re først lete etter svar på sine spørs­mål på net­tet og even­tu­elt ta kon­takt over te­le­fon. Ved å be­gren­se per­son­lig kon­takt til be­stil­te ti­mer kan også den en­kel­te saks­be­hand­ler få mu­lig­he­ten til å for­be­re­de seg bed­re, sier av­de­lings­di­rek­tør Per Lund i Nav Vest-ag­der.

8,5 MIL­LION HENVENDELSER

De som har be­hov for akutt hjelp vil frem­de­les kun­ne få hjelp fra sitt lo­ka­le Nav-kon­tor uten å ha time­av­ta­le.

Om­trent en tredje­del av de 8,5 mil­lio­ner hen­ven­del­se­ne til Nav i fjor, skjed­de gjen­nom uan­meld­te drop-in be­søk på de lo­ka­le Nav­kon­to­re­ne. Iføl­ge Per Lund kun­ne man­ge av dis­se kon­sul­ta­sjo­ne­ne vært unn­gått der­som de som møt­te opp på Nav-kon­to­re­ne had­de tatt seg bry­et med å søke på Nav sine nett­si­der.

På spørs­mål om ikke en del grup­per i sam­fun­net mang­ler den nød­ven­di­ge kom­pe­tan­sen til å fin­ne svar og kom­mu­ni­se­re di­gi­talt, sva­rer Per Lund slik:

– De som tren­ger å snak­ke med en saks­be­hand­ler skal selv­sagt få an­led­ning til det, og kan be­stil­le en time. Når mø­te­ne er av­talt på for­hånd kan Nav ras­ke­re stil­le med en saks­be­hand­ler med rett kom­pe­tan­se. Det er også en for­del at saks­be­hand­ler i for­kant vet hva sa­ken drei­er seg om, slik at hun el­ler han kan stil­le best mu­lig for­be­redt.

Per Lund me­ner el­lers det er en myte at man­ge ikke be­hers­ker In­ter­nett.

❞ Stor­tin­get har be­stemt at mest mu­lig kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom be­folk­nin­gen og det of­fent­li­ge skal fore­gå di­gi­talt.

PER LUND, av­de­lings­di­rek­tør i Nav Vest-ag­der

– Jeg har selv en svi­ger­far på 93 år som er en ra­cer med nett­brett og pc. Og jeg ser også at inn­vand­re­re fra for ek­sem­pel Eri­trea kom­mu­ni­se­rer med sin fa­mi­lie i hjem­lan­det på Skype.

LANG TELEFONKØ

Da Fædre­lands­ven­nen fre­dag skul­le ta kon­takt med Nav for å få kom­men­ta­rer til den­ne sa­ken, tok det 18 mi­nut­ter å kom­me gjen­nom til sen­tral­bor­det. Det inn­røm­mer av­de­lings­di­rek­tø­ren i Nav Vest-ag­der er for dår­lig.

– Vi har un­der­vur­dert på­gan­gen på te­le­fon etter at vi ikke leng­re tar imot drop-in be­søk. Å ven­te nes­ten 20 mi­nut­ter før noen tar te­le­fo­nen er helt klart ikke til­freds­stil­len­de, sier Per Lund.

FORBRUKERRÅDET SKEP­TISK

Fag­di­rek­tør An­ne Kris­ti­ne Vie i Forbrukerrådet vi­ser til en un­der­sø­kel­se av henvendelser til 170 Nav-kon­tor. Den­ne vis­te iføl­ge hen­ne at over­ras­ken­de man­ge unge har pro­ble­mer med å kom­mu­ni­ser med Nav via nett.

– Tje­nes­te­ne til Nav er så vik- ti­ge at en må for­ven­te at de nett­ba­ser­te tje­nes­te­ne opp­fat­tes som enk­le for de alle fles­te grup­per i sam­fun­net, sier hun.

– BED­RE SER­VICE

Per Lund me­ner om­leg­gin­gen som Nav nå gjen­nom­fø­rer vil kom­me bru­ker­ne til gode i form av bed­re ser­vice.

– Nav er på­lagt å dri­ve mest mu­lig ef­fek­tivt, og vil nok i fram­ti­den hel­ler måt­te kla­re oss med fær­re års­verk enn fle­re. Da er det helt av­gjø­ren­de at bru­ker­ne blir flin­ke­re til å bru­ke våre nett­ba­ser­te tje­nes­ter, sier Per Lund.

Det er i dag 500 Nav-an­sat­te i Vest-ag­der. Det er kon­to­rer i alle kom­mu­ne­ne, samt fyl­kes­av­de­ling med spe­sial­en­he­ter.

Nav for­val­tet i fjor 468 mil­li­ar­der kro­ner, hvor­av de tre størs­te pos­te­ne var al­ders­pen­sjon (202 mil­li­ar­der), uføre­trygd (80 mil­li­ar­der) og syke­pen­ger (39 mil­li­ar­der).

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Av­de­lings­di­rek­tør Per Lund i Nav Vest-ag­der sier folk må bli flin­ke­re til å bru­ke nett­ba­ser­te tje­nes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.