Kom­mer­sia­li­sert att­fø­ring

Faedrelandsvennen - - MENING -

Ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie skri­ver i et svar­inn­legg til oss 26. april at i mot­set­ning til tid­li­ge­re er det nå de bes­te be­drif­te­ne som får opp­drag med att­fø­rings­tje­nes­ter.

Hun skri­ver at det er de som le­ve­rer gode tje­nes­ter som vin­ner an­bud, og vi­ser til at ide­el­le og of­fent­lig eide til­taks­le­ve­ran­dø­re­ne har vun­net 50 % av det­te «mar­ke­det». Men det stem­mer ikke med det vi har fun­net ut.

Re­gje­rin­gens ho­ved­mål med an­buds­ut­set­tin­gen var stør­re mang­fold de­fi­nert som fle­re le­ve­ran­dø­rer og der­med stør­re valg­fri­het. Vi kan do­ku­men­te­re en stor kon­sen­tra­sjon av le­ve­ran­dø­rer. På det størs­te til­ta­ket, som gjel­der opp­føl­ging av per­soner med ned­satt ar­beids­evne, har de kom­mer­si­el­le ak­tø­re­ne vun­net 59 % av mar­keds­ver­di­en, hvor­av de fire størs­te har 48 % av mar­ke­det. Det har skjedd en vold­som kon­sen­tra­sjon i ret­ning noen få, kom­mer­si­el­le ak­tø­rer. Mens det på opp­føl­gings­til­ta­ket før an­buds­ut­set­tin­gen var minst 148 le­ve­ran­dø­rer (også noen pri­va­te) i hele lan­det, er det­te nå re­du­sert til 39. I Vest-ag­der var det iføl­ge våre opp­lys­nin­ger seks som le­ver­te den­ne tje­nes­ten før an­buds­ut­set­tin­gen. Nå er det to.

I Oslo var det før an­buds­ut­set­tin­gen 14. Nå er det to. Ten­den­sen er med yt­terst få unn­tak den sam­me i hele lan­det, om enn i ulik grad. I til­legg har vi god grunn for å tro at an­bu­de­ne i sis­te in­stans ikke er vun­net på kva­li­tet, men på pris. Da skal det ikke stor fan­ta­si til for å anta at vi får en ut­vik­ling der de ar­beids­sø­ker­ne som tren­ger bre­dest og tet­test opp­føl­ging, over tid, sky­ves ut. Kort og godt for­di de kos­ter mer. Kan­skje stats­rå­den kan sva­re oss mer kon­kret nes­te gang? Kan hun f.eks. opp­ly­se om det er kom­met til nye ide­el­le le­ve­ran­dø­rer? El­ler ut­gjør «de nye» ak­tø­re­ne bare kom­mer­si­elt eide ak­tø­rer, slik vi har opp­lys­nin­ger om? JØRN EGGUM, Fel­les­for­bun­det, og Jon­ny Sim­me­nes, For­bun­det, For­bunds­le­der­ne for Le­del­se og Tek­nikk (FLT)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.