En havn for næ­rings­li­vet

Faedrelandsvennen - - MENING - Le­der v/ Vare­ei­er­fo­rum på Sør­lan­det – Elkem Car­bon.

Kristiansand og vår lands­del har all­tid levd av han­del. Det er vår his­to­rie og det er vår frem­tid.

til høs­ten skal kom­mune­del­pla­nen for nytt havne­om­rå­det nord be­hand­les po­li­tisk. Uto­ver å få på plass et ved­tak som vil set­te i gang trans­for­ma­sjo­nen av da­gens havne­om­rå­de i sen­trum til nye at­trak­ti­ve by­om­rå­der, vil pla­nen set­te ram­me­ne for havne­ut­vik­lin­gen til en av Norges størs­te hav­ner. For oss i vare­ei­er­fo­ru­met har det sis­te punk­tet en klar førs­te prio­ri­tet.

Po­li­ti­ker­ne ut­ta­ler ofte at vi må job­be for å bed­re ramme­vil­kår for næ­rings­li­vet. Et vik­tig mål, men som av og til kan være vans­ke­lig å kon­kre­ti­se­re. Nå har vi sjan­sen til å gjø­re ord om til hand­ling. Det gjør vi ved å ved­ta en kom­mune­del­plan som gir rom for en ef­fek­tiv havn som ut­vik­ler seg vi­de­re i frem­ti­den i takt med veks­ten i næ­rings­li­vet.

Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen har satt sam­men en res­surs­grup­pe for lo­gis­tikk, og gjen­nom res­surs­grup­pen et nytt vare­ei­er­fo­rum med mål om å ut­vik­le våre vik­tigs­te im­port- og eks­port­be­drif­ter. I fo­ru­met fin­ner vi be­drif­ter som Glenco­re Nik­kel­verk, Elkem, Voss Pro­duc­tion og Na­tio­nal Oil­well Var­co for å nev­ne noen få. Til sam­men ut­gjør be­drif­te­ne som er re­pre­sen­tert i fo­ru­met sto­re ver­di­er for vår lands­del, og vi ge­ne­rer tu­sen­vis av ar­beids­plas­ser i re­gio­nen. Fel­les­nev­ne­ren for alle be­drif­te­ne i vare­ei­er­fo­ru­met er at vi også er vik­ti­ge bru­ke­re av Kristiansand Havn.

Gjen­nom pro­ses­sen med ny Havne­plan og kom­mune­del­plan for havne­om­rå­det nord har næ­rings­li­vet spilt inn fle­re mo­men­ter som vi me­ner må iva­re­tas i pla­nen. Det hand­ler først og fremst om å få på plass en con­tai­ner­havn i Kongs­gård Vi­ge og av­set­te til­strek­ke­lig are­al for frem­ti­dig vekst. Det er vik­tig å sik­re en in­fra­struk­tur som leg­ger til ret­te for økt kon­kur­ranse­kraft – blant an­net ved å ut­re­de mu­lig­he­ten for jern­bane­til­knyt­ning. Ved å iva­re­ta hen­syn som nevnt her vil Kristiansand Havn få de ramme­be­tin­gel­se­ne de be­hø­ver for å ut­vik­le seg inn i frem­ti­den og være en mo­der­ne og ef­fek­tiv

❞ Næ­rings­li­vet på Sør­lan­det tren­ger en mo­der­ne og ef­fek­tiv havn i Kristiansand – til­pas­set vårt be­hov.

havn til det bes­te for re­gio­nens næ­rings­liv. Er po­li­ti­ker­ne be­visst på det­te vil det re­sul­te­re i at Kristiansand kom­mu­ne ut­øver en god og of­fen­siv havne­po­li­tikk, og det gir også ut­slag i god næ­rings­po­li­tikk og økt verdi­skap­ning for re­gio­nen.

Næ­rings­li­vet på Sør­lan­det tren­ger en mo­der­ne og ef­fek­tiv havn i Kristiansand – til­pas­set vårt be­hov. Det er et po­li­tisk an­svar å gi næ­rin­gen det verk­tøy­et, så er det opp til oss å bru­ke det for å fort­set­te veks­ten inn i frem­ti­den. Den job­ben er vi klar til å ta, men da tren­ger vi of­fen­si­ve po­li­ti­ke­re som ser frem­over!

DA­NI­EL Wigh,

TO: KJARTAN BJELLAND ARKIVFO-

Næ­rings­li­vet på Sør­lan­det tren­ger en mo­der­ne og ef­fek­tiv havn i Kristiansand – til­pas­set vårt be­hov, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.