Uten re­sul­ta­ter

Faedrelandsvennen - - MENING - MONA HAUG, styre­med­lem De­mo­kra­te­ne Vest-ag­der

Nor­ge har nå hatt en ikke­so­sia­lis­tisk re­gje­ring i tre og halvt år. Det er ikke en­kelt å se den po­li­tis­ke for­skjel­len mel­lom den­ne og den for­ri­ge re­gje­rin­gen, i prak­sis.

●● Den sto­re fane­sa­ken til Frem­skritts­par­ti­et om å gi sto­re skatte­let­tel­ser til «folk flest» har fis­let bort i noen få hundre­lap­per i året, knapt en halv kro­ne da­gen i snitt.

Og pen­sjo­nis­te­ne har ikke fått det noe bed­re, sna­re­re tvert imot. Bom­pen­ge­ne er der fort­satt. Og i Stor­tin­get har man­ge sa­ker vært en­stem­mi­ge, mens ba­ga­tell­mes­si­ge for­skjel­ler er for­søkt blåst opp til de sto­re høy­der»

Det har ført til frust­ra­sjon hos man­ge vel­ge­re, Men vel­ger­ne har et glemt al­ter­na­tiv. Det fin­nes par­ti­er uten­for Stor­tin­get som ikke er enig med den kom­pak­te ma­jo­ri­te­ten blant stor­tings­po­li­ti­ker­ne.

De­mo­kra­te­ne vil gi re­el­le skatte­let­tel­ser til «folk flest» og ikke bare til de ri­kes­te, slik re­gje­rin­gen og stor­tings­fler­tal­let har gjort. Vi ak­sep­te­rer ikke ned­gan­gen i kjøpe­kraf­ten til pen­sjo­nis­te­ne, og vi vil stram­me inn inn­vand­rings­po­li­tik­ken blant an­net gjen­nom luk­ke­de asyl­mot­tak og vi vil øke sys­sel­set­tin­gen ved å si opp Eøs-av­ta­len så ikke bil­lig uten­lands­ke ar­beids­kraft slår føt­te­ne av un­der den nors­ke og for å stop­pe mil­li­ard­eks­port av år­li­ge kro­ner i trygde­go­der til EØSland, slik in­gen av stor­tings­par­ti­ene har fore­slått.

Bare for å nev­ne noen vik­ti­ge for­skjel­ler. Vel­ger­ne som er lut lei den kom­pak­te ma­jo­ri­te­ten på Stor­tin­get bør se etter De­mo­kra­te­ne som sitt al­ter­na­tiv ved nes­te valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.