Ny for­dyr­bar ener­gi i Nor­den

Faedrelandsvennen - - MENING - Di­rek­tør Kraft­han­del i LOS Energy

Man­ge drøm­mer om en for­ny­bar pro­duk­sjon som kan ut­kon­kur­re­re tra­di­sjo­nel­le kraft­verk. Men uten be­ty­de­li­ge sub­si­di­er er ikke for­ny­ba­re in­ves­te­rin­ger lønn­som­me på våre bredde­gra­der.

Det er helt kor­rekt at in­ves­te­rings­kost­na­de­ne for ny for­ny­bar pro­duk­sjon er på vei ned. Det er stor etter­spør­sel etter den­ne ty­pen kraft­pro­duk­sjon over hele ver­den, tek­no­lo­gi­en er re­la­tivt etab­lert – og bran­sjen er på vei over i masse­pro­duk­sjon. Noen få ste­der i ver­den er nye sol og vind­par­ker bil­li­ge­re enn kull­kraft som al­le­re­de er i pro­duk­sjon. På våre bredde­gra­der er vi frem­de­les et godt styk­ke unna.

Det er gra­tis å la en vind­møl­le pro­du­se­re strøm når det blå­ser. Det er an­leggs­in­ves­te­rin­gen som kos­ter. Kost­na­der til stål, be­tong, trans­port, ren­ter og pro­duk­sjons­mid­ler har falt de sis­te åre­ne, sam­ti­dig som sol og vind øker sin kon­kur­ranse­kraft. De sis­te åre­ne har også kraft­pri­se­ne falt i Nor­den og Euro­pa. Mar­keds­pri­se­ne de nes­te 10 åre­ne er his­to­risk lave. Lønn­som­he­ten i tra­di­sjo­nell kraft­pro­duk­sjon er dår­li­ge­re.

Spørs­må­let er alt­så om de sta­dig syn­ken­de in­ves­te­rings­kost­na­de­ne for ny for­ny­bar pro­duk­sjon er blitt så lave at de nå lig­ger un­der mar­keds­pri­sen? Det vil i så fall bety at den ek­sis­te­ren­de pro­duk­sjo- nen som bi­drar i da­gens kraft­miks, for ek­sem­pel vann­kraft, blir ut­kon­kur­rert helt na­tur­lig. Da­gens nor­dis­ke kraft­miks be­står i ho­ved­sak av vann­kraft, kjerne­kraft, vind­kraft og kraft­varme­verk. Sva­ret på spørs­må­let er nei. De tra­di­sjo­nel­le pro­du­sen­te­ne blir ikke ut­kon­kur­rert. Det er et stort gap mel­lom for­ven­tet strøm­pris frem­over, og den pri­sen som trengs for å kun­ne reg­ne hjem en in­ves­te­ring i ny for­ny­bar. Strøm­pri­sen må nes­ten dob­le seg før noen vil in­ves­te­re i ny for­ny­bar.

Der­som ikke strøm­pri­sen øker, må det fin­nes and­re inn­tek­ter. Sub­si­di­er og an-

❞ Det er et stort gap mel­lom for­ven­tet strøm­pris frem­over, og den pri­sen som trengs for å kun­ne reg­ne hjem en in­ves­te­ring i ny for­ny­bar.

dre til­skudds­ord­nin­ger er en løs­ning. En an­nen er at for­bru­ke­re fri­vil­lig be­ta­ler mer for vind og sol­kraft enn den tra­di­sjo­nel­le kraf­ten. I dag er sub­si­di­er i prak­sis det som ska­per in­ves­te­rin­ger i ny for­ny­bar på våre bredde­gra­der. Sub­si­die­ne bæ­res av sam­fun­net. Det er ikke der­med sagt det er dumt å sub­si­di­ere. Sub­si­die­ne bi­drar til om­leg­ging i energi­mik­sen, noe som er opp til den en­kel­te å mene noe om. I Nor­den er kjerne­kraf­ten i ferd med å bli ut­kon­kur­rert at ny «for­dyr­bar» (sub­si­di­ert) ener­gi.

ANDREAS MYH­RE,

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.