Unn­tak­seld­re bør bru­kes

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN PEDERSEN, Søg­ne JORUNN AASELLE OLSEN, De­mo­kra­te­ne i Ven­ne­sla De­mo­kra­te­ne i Ven­ne­sla

Det er en grup­pe eld­re men­nes­ker, som jeg vil kal­le unn­tak­seld­re.

●● Det er en grup­pe oppe­gå­en­de eld­re som sam­fun­net pas­si­vi­se­rer. Den fy­sis­ke og psy­kis­ke styr­ke og vi­ta­li­tet er der.

Jeg skal nev­ne noen ek­semp­ler. Vår dyk­ti­ge pro­fes­sor i psy­kia­tri, Astrid Nøkle­by Hei­berg, skrev da hun var 70 år om å hol­de seg i psy­kisk trim, ved bl.a. å lære noe helt nytt, f.eks. ki­ne­sisk! Det holdt ikke med ru­tine­trim som kryss­ord­løs­ning.

Hun pro­te­ster­te mot den­ne fik­ti­ve al­ders­gren­se sam­fun­net har satt for del­ta­king i ar­beids­li­vet. I en al­der av 78 år ble hun stats­sek­re­tær i den nå­væ­ren­de re­gje­ring! En unn­tak­seld­re som til­fø­rer seg selv og oss and­re et gode.

Det mest kjen­te unn­tak­seld­re men­nes­ke jeg vet om, er bun­de­s­kans­ler (stat­mi­nis­ter) i VestTysk­land etter kri­gen, Kon­rad Ade­nau­er. Han var 87 år da han ga seg. Fri­vil­lig. Han be­gyn­te sin po­li­tis­ke kar­rie­re da han var 72 år. Det var Inge Løn­ning som for­tal­te meg det­te sis­te. Nor­ge har så god råd på unn­tak­seld­re, at Inge Løn­ning selv ikke ble re­no­mi­nert til Stor­tin­get! I en his­to­rie­løs tids­al­der bør vi snart la de unn­tak­seld­re fyl­le et tom­rom som blir sta­dig stør­re.

Men tør noen gå inn for det­te? ler lønn og hed­rer man­ge hund­re pa­le­stins­ke fan­ger i Is­rael. Blant an­net ter­ro­ris­ter. Nor­ge gir år­lig 600 mil­lio­ner kr i bi­stand til de pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­te­ne! En­ten må lønn til ter­ro­ris­ter opp­hø­re, el­ler så må Nor­ge trek­ke til­ba­ke sin bi­stand! Nor­ge krev­de i 2014 at ord­nin­gen med ter­ror­lønn måt­te opp­hø­re. Det har jo ikke skjedd. Men ut­be­ta­lin­gen fort­set­ter. Jeg vil nes­ten dra det så langt som å si at Den nors­ke re­gje­ring er med på å løn­ne ter­ro­ris­ter!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.