En vik­tig sei­er for næ­rings­liv, ar­beids­ta­ke­re og for­bru­ker

Faedrelandsvennen - - MENING - STEIN JOHNSEN, di­rek­tør Vir­ke Ser­vice

Den nye mar­keds­fø­rings­lo­ven for te­le­fon­mar­keds­fø­ring som ny­lig ble frem­lagt av Stor­tin­gets fa­mi­lie- og kul­tur­ko­mi­té med­fø­rer et ty­de­lig og klart re­gel­verk.

tjent med for­bru­ker­fi­ent­lig te­le­fon­mar­keds­fø­ring, hver­ken for­bru­ke­ren selv el­ler se­riø­se virk­som­he­ter i call­sen­ter­bran­sjen. Alt i alt er det­te gode ny­he­ter for et se­riøst næ­rings­liv, ut­vik­ling av virk­som­he­ter og nye ar­beids­plas­ser og mu­lig­he­ten til å frem­me sta­dig bed­re til­bud til for­bru­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.