Er det­te ty­ve­ri av sta­ten?

Faedrelandsvennen - - MENING - JORUNN AASELLE OLSEN,

Jeg fikk en te­le­fon fra en frust­rert eld­re dame.

●● Hun for­tel­ler at hun had­de be­talt 189 kr for mye, for å få fri­kort. Men sta­ten nek­ter å ut­be­ta­le de til hen­ne. For en eld­re enke med minste­pen­sjon er det­te mye pen­ger. Som kun­ne gått til brød og melk.

Jeg be­gyn­ner å un­der­sø­ke litt, og en­ken har helt rett. Stor­tin­get har be­stemt at be­løp ikke skal ut­be­ta­les! Og i til­legg kan de sit­te på dine pen­ger i 6 må­ne­der! Og mot­ta ren­te på det!

Det­te er ikke alle klar over. Jeg me­ner den­ne prak­si­sen må end­res umid­del­bart! Det­te er ty­ve­ri fra de syke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.