Lønn til ter­ro­ris­ter

Faedrelandsvennen - - MENING -

Pa­le­sti­ne­re får lønn for ter­ror­hand­lin­ger i Is­rael.

●● I pås­ken ble den bri­tis­ke stu­den­ten Hannah Bla­don drept i Is­rael. Pre­si­den­ten for den pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­ten Mah­moud Ab­bas unn­lot ikke bare å for­døm­me an­gre­pet, han vil be­ta­le en må­ned­lig lønn til gjer­nings­man­nen med ca 10 tu­sen nors­ke kro­ner. Den pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­ten beta-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.