– Det­te er rein­spik­ka spille­gle­de!

Rundt 600 til­skue­re tok tu­ren til den gam­le pa­pir­fab­rik­ken i Huns­fos Næ­rings­park for å få med seg hel­gas førs­te av tre PULSkon­ser­ter.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

– PULS gir alt på sce­nen, og man kan jo se at det­te er rein­spik­ka spille­gle­de fra start til slutt, sier til­skuer Stein Tellef­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Han var en av de 600 fram­møt­te som tok tu­ren til det tid­li­ge­re fab­rikk­lo­ka­let på Huns­øya, som ny­lig ble kon­sert­lo­ka­le, for å få med seg den nes­ten ut­solg­te kon­ser­ten med Pink Floyd-tri­bute­ban­det PULS.

– DE ER KJEMPEGODE LIVE

Og for Tellef­sen ble fre­dags­kvel­den hans fjer­de møte med det svært po­pu­læ­re tri­bute­ban­det fra Ven­ne­sla.

– De er rett og slett kjempegode live. Man kan si at de er pro­fe­sjo­nel­le ama­tø­rer.

– Jeg er helt enig, PULS er fan­tas­tis­ke, leg­ger kona Met­te til.

Så ORIGINALENE I 1988

Men i 1988 fikk Stein Tellef­sen opp­le­ve de ekte hel­te­ne for førs­te gang i Oslo. Det er en opp­le­vel­se han seint vil glem­me.

– Som du kan se er jeg vel­dig stor Pink Floyd fan! og den­ne skjor­ta er jo fra den førs­te gan­gen jeg så ban­det live i Oslo i 1988. Det var en fan­tas­tisk opp­le­vel­se.

– Og hva er fa­vo­ritt­lå­ten?

– Det må bli «Com­for­tab­ly Numb», som har fan­tas­tis­ke riff, flott me­lo­di, og det sier seg selv at teks­ten også er fan­tas­tisk.

Men for tid­li­ge­re Far­men-del­ta­ker og Pink Floyd-blod­fan, Rei­no Kris­ti­an­sen, ble kon­ser­ten hans førs­te møte med PULS­gjen­gen.

– Jeg har sett Pink Floyd live før, blant an­net på Val­le Ho­vin i Oslo, men det­te er førs­te gan­gen jeg skal se PULS. Nå bør de le­ve­re, sier Kris­ti­an­sen og ler.

GIR SEG På TOPP

Pub­li­kum jub­let da Puls-gjen­gen en­tret sce­nen fre­dag kveld, etter­fulgt av Pink Floyd-klas­si­ke­ren «Us and them», som pub­li­kum sang med på.

– Spil­ler vi for høyt? ro­per vo-

ka­list Per Ove Aat­ei­gen fra sce­nen etter åp­nings­lå­ten.

– Ne­e­e­ei! ro­per pub­li­kum til­ba­ke og skå­ler.

Men til tross for ut­solg­te kon­ser­ter i en år­rek­ke og stor etter­spør­sel fra Pink Floyd-fans på Sør­lan­det, kom­mer PULS til å spil­le sin al­ler sis­te kon­sert til sein­som­mer­en.

– Det har vært en jevn kur­ve opp­over si­den vi star­tet for åtte år si­den. Nå er vi litt red­de for at knek­ken skal kom­me. Der­for er det kan­skje lurt å gi seg på topp snart, sier gi­ta­rist Geir San­da­ker til Fædre­lands­ven­nen.

– Jeg vet at jeg har sagt det før, men kon­ser­ten på Eike­ra­pen Roots Fes­ti­va­len blir nok den sis- te vi gjør. Men li­ke­vel, man skal ald­ri si ald­ri.

– Hvor­dan vil du opp­sum­me­re hele Puls-rei­sen?

– Det har vært vel­dig gøy. Det­te har vært et pro­sjekt som vi har gjort kun for mor­ro­skyld, og ikke for pen­ge­ne. Når vi har gått i pluss, har vi in­ves­tert det i lyd og lys, el­ler do­nert over­skud­det til Redd Bar­na, av­slut­ter San­da­ker.

Pink Floyd-fes­ten fort­set­ter på Huns­øya både lør­dag og søn­dag.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Er­lend Før­de og Geir San­da­ker fra PULS stor­kos­te seg på sce­nen un­der fre­da­gens kon­sert, som ble holdt i hal­len Pm5 (hvor pa­pir­ma­skin fem sto før) i den gam­le pa­pir­fab­rik­ken på Huns­foss.

Rundt 600 til­skue­re møt­te opp for å se cover­ban­det fra Ven­ne­sla.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Pub­li­kum på førs­te rad.

Met­te og Stein Tellef­sen stor­kos­te seg på Puls-kon­sert fre­dag kveld.

PULS åp­net kvel­den med klas­si­ke­ren «Us and them».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.