130 kunst­spi­rer stil­ler ut

Rei­dar Fugle­stad gle­der seg til frem­ti­dig sam­ar­beid med kul­tur­sko­len. Tors­dag åp­net han ut­stil­ling med 130 unge kunst­ne­re i Råd­hus­kvar­ta­let.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

– Jeg gle­der meg vel­dig til ti­den fram­over, og det blir nok fle­re spen­nen­de sam­ar­bei­der mel­lom kul­tur­sko­len, Kunst­si­lo­en og Kil­den. Jeg drøm­mer om at vi en dag skal ha fel­les kan­ti­ne, og at det­te om­rå­det skal bli et kraft­sen­ter og en smelte­di­gel for gode ide­er, sa Rei­dar Fugle­stad.

Andrea Glad­haug (14), var en av dem som del­tok på ut­stil­lin­gen.

– Det­te er nok den førs­te gan­gen jeg vi­ser fram ver­ke­ne mine for så man­ge. Det er utro­lig stas å se at fle­re kom­mer bort for å se på ma­le­ri­et mitt, sier den unge kunst­ne­ren. Tid­li­ge­re har hun stilt ut ver­ke­ne sine på UKM og Sam­sen kul­tur­hus.

Rundt 100 per­soner møt­te opp på kun­st­åp­nin­gen i Råd­hus­kvar­ta­let tors­dag etter­mid­dag for å se ut­stil­lin­gen til de 130 bil­led­kunst­ele­ve­ne fra Knu­den – Kristiansand Kul­tur­sko­le.

Ut­stil­lin­gen er la­get av ele­ver i al­ders­grup­pa 8 til 17 år fra lin­jen vi­su­ell kunst, og be­står av alt fra ma­le­ri­er, til bil­der, rom­sta­sjo­ner, skulp­tu­rer, ani­ma­sjons­vi­deo­er og teg­nin­ger.

– FAN­TAS­TISK IMPONERT

Rei­dar Fugle­stad, den nye di­rek­tø­ren for Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um, var på plass for å åpne ut­stil­lin­gen og øns­ke de unge kunst­ner­ne lyk­ke til vi­de­re. Han lik­te det han så.

– Jeg er fan­tas­tisk imponert over dis­se 130 kunst­ver­ke­ne fra de 130 unge kunst­ner­ne. Kul­tur­sko­len er jo kan­skje et førs­te steg inn i en kunst­kar­rie­re, og noen av spi­re­ne her i dag får vi for­hå­pent­lig­vis kan­skje sett mer av i fram­ti­da.

I åp­nings­ta­len sa han at han gle­der seg til et tett sam­ar­beid med kul­tur­sko­len, som blir Kunst­si­lo­ens fram­ti­di­ge nabo.

Andrea Glad­haug hå­per at Kunst­si­lo­en kan bli en gyl­len mu­lig­het for at unge ut­øve­re fra kul­tur­sko­len kan vise fram ver­ke­ne sine i en pro­fe­sjo­nell kon­tekst.

– Det had­de rett og slett vært vel­dig gøy for meg og de and­re ele­ve­ne å få stil­le ut ma­le­ri­er i Kunst­si­lo­en en gang.

En av de yng­re kunst­ner­ne fra kul­tur­sko­len, Leah Wa­les (11), sy­nes også at det var stas å kun­ne bi­dra med både teg­nin­ger og skulp­tu­rer til ut­stil­lin­gen.

– Jeg har job­bet med ut­stil­lin­gen i noen ti­mer hver dag i tre uker, så det er gøy å se at folk li­ker det de ser.

BROBYGGER

Det var un­der by­styre­mø­tet 29. mars det ble be­stemt at Knu­den – Kristiansand kul­tur­sko­le skal flyt­tes fra Kon­gens gate og inn i det nye kul­tur­kvar­ta­let på Silo­kaia.

Ben­te Jan­sen, av­de­lings­le­der for vi­su­ell kunst på Kristiansand kul­tur­sko­le, hå­per også at det fram­ti­di­ge na­bo­ska­pet kan byg­ge bro­er mel­lom in­sti­tu­sjo­ne­ne.

– Våre unge kunst­ele­ver kan bli de fram­ti­di­ge kunst­ner­ne i byen vår, og hvem vet, kan­skje noen en­der opp med ar­bei­der i Kunst­si­lo­en. Vi ser vel­dig fram til det vi­de­re sam­ar­bei­det med Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um ved Silo­kaia, sier Jan­sen til Fædre­lands­ven­nen.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Andrea Glad­haug ved sitt akryl­ma­le­ri «Glø­den­de jen­te med ryg­gen til», som stil­les ut på Råd­hus­kvar­ta­let i regi av Knu­den – Kristiansand Kul­tur­sko­le.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Leah Wa­les (11), som har gått på kul­tur­sko­len i fire år foran mas­ke-skulp­tu­ren sin, hvor hun har brukt cd-pla­ter som øyne.

TIAN HOLE FOTO: KRIS-

Rom­sta­sjo­nen var en sen­tral del av ut­stil­lin­gen.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Tid­li­ge­re Dyre­par­ken-sjef og den nye di­rek­tø­ren for Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um, Rei­dar Fugle­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.