Spen­stig og ut­ford­ren­de

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

De spil­ler rock uten­for kli­sjé­ver­de­nen, og le­ve­rer tre kvar­ter med ut­ford­ren­de in­stru­men­tal­mu­sikk. Det­te er på man­ge må­ter et kon­sep­t­al­bum der lå­te­ne glir over i hver­and­re.

ROCK Astro­saur

«Fa­de in/space Out». Bad Vi­bes Det­te er en sa­lig blan­ding av seig pro­g­rock, his­sig sto­ner­rock og le­ken jazz­rock.

Det er ikke få band som har blitt dan­net i for­bin­del­se med stu­di­er på Mu­sikkon­ser­va­to­ri­et i Kristiansand. Trio­en Astro­saur er ett av dem. De fant hver­and­re i 2013, og kje­mi­en opp­sto un­der gi­ta­rist Ei­rik Krå­ke­nes sin ek­sa­mens­kon­sert vår­en 2014. Nå har han og Stei­nar Glas (bass) og Jo­na­tan Ei­kum (per­ku­sjon) flyt­tet hjem igjen til Oslo, men gjør li­ke­vel en plate­slipp­kon­sert i Vakt­bua på Od­der­øya 13. mai.

Med­lem­me­ne i trio­en er midt i tjue­åre­ne. De spil­ler rock uten­for kli­sjé­ver­de­nen, og le­ve­rer tre kvar­ter med ut­ford­ren­de in­stru­men­tal­mu­sikk. Det­te er på man­ge må­ter et kon­sep­t­al­bum der lå­te­ne glir over i hver­and­re. Den førs­te lå­ten, «Necro­nauts», er et nøk­kel­spor. Det er på den­ne 11 mi­nut­ter lan­ge lå­ten at vi får en bra over­sikt over hva de hol­der på med, og hva de prø­ver å ut­fors­ke.

Lå­ten har vende­punk­ter, stil­skif­ter og spen­sti­ge over­gan­ger som gjør at man ven­ter i en be­ha­ge­lig uro på hva som kom­mer. Lå­ten har et ro­lig midt­par­ti og en for­ry­ken­de av­slut­ning. Litt av det sam­me skjer til slutt med det tret­ten mi­nut­ter lan­ge tit­tel­kut­tet.

Et par av de and­re lå­te­ne er litt hak­ke­te og ufor­løs­te, men in­ten­si­te­ten, på­gangs­mo­tet og ener­gi­en gjør at man lyt­ter hele vei­en. Trio­en bolt­rer seg og pø­ser på med «Fish­ing for Krå­ken» med et fint og me­lo­diøst mel­lom­par­ti. Al­bu­met i seg selv kom­mer nep­pe til å gå inn i en klas­si­ker­sta­tus i fram­ti­da. Men det er noe som gri­per tak i lyt­te­ren her. Vi fa­der inn, og det er space out, uten at vi har hørt så mye som lig­ner på det­te fra før.

Det er ikke sik­kert at Astro­saur gjør noen som lig­ner på det­te i etter­tid, hel­ler. Men det var det­te de fikk lyst til å gjø­re nå, og for­mid­lings­ive­ren er det in­gen­ting å ut­set­te på. Vi snak­ker i alle fall om fln­ke mu­si­ke­re.

FOTO: SARA ANGELICA SPILLING

Astro­saur er ute med sin de­but­pla­te, «Fa­de in/space Out».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.