En ny fa­vo­ritt

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HILDE ERSTAD

PUNK Blood Com­mand

«Cult Drugs» (Fy­sisk For­mat)

«Cult Drugs» er en hef­tig kraft­pak­ke full av ener­gi og fen­gen­de lå­ter. Det har gått fem år si­den sist vi fikk et stu­dio­al­bum av ban­det Blood Com­mand fra Ber­gen. Hel­dig­vis har vi ikke ven­tet for­gje­ves, for «Cult Drugs» er en hef­tig kraft­pak­ke full av ener­gi og fen­gen­de lå­ter.

Ban­det kjø­rer på fra førs­te stund med nåde­løs og hardt­slå­en­de hardco­re punk­pop. Si­den sist har vo­ka­list Sil­je Tom­bre blitt er­stat­tet av Ka­ri­na Ljo­ne. Det er in­gen lett opp­ga­ve å ta over, men Ljo­ne er den per­fek­te arv­ta­ker. Hun le­ve­rer alt fra me­lo­dis­ke sang­lin­jer til scream og per­kus­si­ve rop på mes­ter­lig vis – hun får ban­det til å låte bed­re enn noen­sin­ne.

Res­ten av ban­det har også be­vegd seg vi­de­re og vi­ser et brei­ere sjan­ger­ut­trykk. Sin­ge­len «Qu­it­ters Don't Smoke» er farge­lagt med mas­siv synth og fun­ky ryt­mer. Lå­te­ne «Ner­vous Laugh­ter» og «Purple Shrouds» har gitt plass til trom­pe­ten av alle ting, og fa­vo­rit­ten «Ini­tia­tion Ta­pe #1» har et slør av 80-talls synth og hip hop. Men gjen­nom hele ut­gi­vel­sen be­va­rer de det ra­dio­venn­li­ge ut­tryk­ket sitt.

Blood Com­mand le­ve­rer et gjen­nom­ar­bei­det al­bum uten sva­ke spor og med kom­mer­si­ell ap­pell. Noen gan­ger kun­ne man øns­ke de var enda mer vå­ga­le i val­ge­ne sine, men det­te kom­mer til å bli en pub­li­kums­fa­vo­ritt, og ikke minst en P3-fa­vo­ritt.

FOTO: ØYSTEIN HAARA

Blood Com­mand er ute med ny pla­te, «Cult Drugs».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.