Kal­vik på godt og vondt

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

VI­SER Finn Kal­vik

«In­gen vei hjem» (Daworks/ca­me­lo­so)

Nær­me­re 50 år etter at han prøv­de å «fin­ne seg sjæl», lå­ter Finn Kal­vik frem­de­les ikke som noen an­nen. Det er litt av en kar­rie­re han kan se til­ba­ke på, 70-års­ju­bi­lan­ten Finn Kal­vik. Sla­ge­re gjen­nom fem ti­år. Del av den sto­re nors­ke vise­bøl­gen på 60og 70-tal­let. Sam­ar­beid med dik­te­ren In­ger Ha­ge­rup og AB­BAS Ben­ny An­ders­son. Kom­pis med kre­dib­le ty­per som den bri­tis­ke folk­gi­ta­ris­ten Bert Jansch. Men, en im­po­ne­ren­de cv til tross, Kal­vik på pla­te har all­tid vært en blan­det for­nøy­el­se.

Dét gjel­der også hans førs­te solo­ut­gi­vel­se på 10 år. På sitt mest kal­viks­ke – tit­tel­lå­ten «Hubb­les te­le­skop» og «Klok­ke­ne rin­ger for deg» for ek­sem­pel – le­ve­rer Finn Kal­vik lun, kon­ver­se­ren­de, hver­dags­fi­lo­so­fisk vise­pop bare bein­har­de ky­ni­ke­re vil kun­ne mis­li­ke. Men når han skal breie seg og spil­le blues – slik som i «In­gen­ting va­rer evig» og «Frost­bitt» – en­der det hele opp i en svært gam­mel­mo­dig form for Norsk­topp-rock. Dis­se til­fel­le­ne hjel­pes hel­ler ikke av at Kal­vik ald­ri helt har klart å slip­pe Club 7-so­sio­lek­ten.

Best blir det når han som skrev «Li­vets ly­se side» tar for seg de mør­ke­re si­de­ne ved kjær­lig­he­ten, al­der­dom­men og seg selv. Hør bare på vak­re, moll­stem­te «Kyss med smak av tå­rer».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.