Flagg, fest, fri­het.

Faedrelandsvennen - - NÆRT - HÅ­KON BORGENVIK, Sokne­prest i Flek­ker­øy me­nig­het

Rom 8,33-39

Det er mai! Det er lyst, det er grønt, det er rødt, hvitt og blått. Det er en dei­lig må­ned! Bå­ten er på van­net, trekk­fug­le­ne er til­ba­ke. Sta­dig nye stem­mer blan­der seg i mor­gen­kon­ser­ten om du er tid­lig nok ute. Det er gode for­vent­nin­ger i luf­ta, mye å gle­de seg til. En som­mer å se frem til. Fri fra det mes­te. La­te, gode da­ger.

Mai er må­ne­den da flag­get går til topps. Da vi har mye å fei­re. En­ten det er våre flot­te ung­dom­mer som står til kon­fir­ma­sjon, el­ler det er det­te dei­lig lan­det vi er så hel­di­ge å bo i. Et land hvor vi har alt vi tren­ger og vel så det. Et land hvor vi kan få leve i trygg­het og fri­het. En fri­het vi kan nyte for­di noen of­ret li­vet for den.

«Gud er den som fri­kjen­ner. Hvem kan da for­døm­me?» spør Pau­lus i Rom. «Kris­tus Je­sus er den som døde, ja mer enn det, han sto opp og sit­ter ved Guds høy­re hånd, og han ber for oss. Hvem kan skil­le oss fra Guds kjær­lig­het?» Vårt flot­te flagg be­står av et blått og hvitt kors på en rød bak­grunn. Kjær­lig­he­tens far­ge. Og min­ner oss om at tak­ket være det som skjed­de på kor­set, så har Je­sus kjøpt oss fri. Fri til å leve det gode li­vet. Fri til å els­ke, fri til å tje­ne hver­and­re. 8. mai – da­gen da Nor­ge ble fri fra ok­ku­pa­sjons­mak­ten. Da­gen da flag­get går til topps. Da­gen som min­ner oss om alt det gode Gud har gitt oss: Han er den som be­sei­ret «ok­ku­pa­sjons­mak­ten», som be­sei­ret dø­den og sat­te oss fri. Hvem kan skil­le oss fra Guds kjær­lig­het? spør Pau­lus og sva­rer selv: «ver­ken død el­ler liv, ver­ken eng­ler el­ler kref­ter, ver­ken det som nå er el­ler det som kom­mer, el­ler noen makt, ver­ken det som er i det høye el­ler i det dype, el­ler noen an­nen skap­ning».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.