50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. MAI 1967

●● Stats­mi­nis­ter Harold Wil­son la i dag sis­te hånd på ma­ra­ton­ta­len om sin be­slut­ning om å søke bri­tisk med­lem­skap i Fel­les­mar­ke­det, og han er sik­ker på at re­gje­rin­gen vil få et av de størs­te par­la­men­ta­ris­ke fler­tall i freds­tid. det ven­tes at over 500 av Un­der­hu­sets 630 med­lem­mer vil stem­me for re­gje­rin­gens for­slag, men Wil­son­on må nok reg­ne med man­ge har­de ord fra opp­rø­rer­ne i sitt eget par­ti. Wil­son vil åpne den tre da­ger lan­ge de­bat­ten i dag. Han ven­tes å gjen­ta de øko­no­mis­ke ar­gu­men­te­ne­ne for bri­tisk med­lem­skap i EEC og un­der­stre­ke be­tyd­nin­gen av at Stor­bri­tan­tan­nia får et ord med i la­get i ut­for­min­gen ngen av Euro­pas po­li­tis­ke frem­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.