QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem skri­ver om de­tek­ti­ven Svend Foyn?

2. Hva het Jo­han­n­es Paul II før han ble pave?

3. Hvil­ken or­ga­ni­sa­sjon er om­trent 25% av alle nors­ke lønns­ta­ke­re med­lem i?

4. Hvil­ken mot­spil­ler ble Re­née Zel­l­we­ger for­els­ket i un­der inn­spil­lin­gen av ”Me, My­self & Ire­ne”?

5. Hvem var tufte­kal­len?

6. Når er fars­dag?

7. På hvil­ket språk he­ter Do­nald Duck Pao­li­no Pa­pe­ri­no?

8. Hvil­ken kjent for­fat­ter har brukt pseu­do­ny­met Bryn­jolf Bjar­me?

9. Hvil­ken norsk for­fat­ter kal­les ofte Sør­lands­dik­te­ren?

10. Hvem ble stats­mi­nis­ter i Fin­land i mai 2015?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.