– Har gjort det vans­ke­lig for oss selv

Seks kam­per ut i se­son­gen har Jerv kun tre po­eng. Lør­dag ble det 1-1 i det his­to­ris­ke lo­kal­opp­gjø­ret borte mot Aren­dal.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HER­MAN FOLVIK her­man.folvik@fvn.no

Tre kam­per har endt med tap og tre har endt med uav­gjort. Opp­rykk­s­to­get er i ferd med å gå for Jerv. Om det ikke har gått alt.

– Det er tungt. Vi tørs­ter etter en sei­er, men vi er ikke de­spe­ra­te ennå. Vi star­tet dår­lig i fjor også, men vi må selv­føl­ge­lig be­gyn­ne å pluk­ke mer enn ett po­eng om gan­gen, sier Jervs Andreas Ha­gen.

Jerv er al­le­re­de ak­terut­seilt i for­hold til topp­la­ge­ne i 1. di­vi­sjon, og må­let om å gjø­re det bed­re enn sist se­song sy­nes fjernt. Da var aust­eg­de­ne bare få mi­nut­ter unna en plass i topp­se­ri­en etter å ha holdt Stabæk på av­stand i nes­ten to kva­li­fi­se­rings­kam­per.

– Det er langt fram. Vi må ten­ke nes­te match bare. Så kje­de­lig, sier Ha­gen.

– VANSKELIGERE

Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø sy­nes det var rart la­get ikke ut­nyt­tet sjan­se­ne bed­re i and­re om­gang mot Aren­dal lør­dag.

– Sko­en tryk­ker ved at vi ikke kla­rer å set­te sjan­se­ne vår­es. At vi ikke tref­fer må­let el­ler hver­and­re bed­re der inn sy­nes jeg er helt utro­lig, sier Sand­stø.

– Hva ten­ker du om må­let om å gjø­re det bed­re enn i fjor, da dere ble num­mer tre?

– Vi har gjort det vel­dig mye vanskeligere for oss selv. Det er helt klart. Vi ga bort po­eng sist og gjor­de det igjen mot Aren­dal nå. Når vi ikke vin­ner sli­ke kam­per er man ikke gode nok. Vi må få litt mer ryt­me og få alle til å ten­ke likt, sva­rer Jerv-tre­ne­ren.

– Vi kan ikke se etter noe an­net enn å få vår førs­te sei­er. Ikke noe som helst an­net. En tre­po­en­ger er det al­ler vik­tigs­te for oss, leg­ger han til.

– SURT

De to sis­te åre­ne har Jerv tatt seg til fi­na­le­ne i opp­rykk­s­kva­li­fi­se­rin­gen, hvor det har endt med tap for Start og Stabæk. Beg­ge åre­ne star­tet po­eng­fangs­ten be­skje­dent.

– Jeg sy­nes det er surt, men så fort vi får den førs­te tre­po­en­ge­ren tror jeg alt vil for­and­re seg. I fot­ball kan alt skje. Vi må fort­set­te med det har­de ar­bei­det, og får vi litt flaks kan alt skje, sier Jervs­pil­ler Michael Ogung­ba­ro.

Selv had­de han fem lang­skudd i and­re om­gang mot Aren­dal lør­dag, men in­gen av dem var i nær­he­ten av å være far­lig.

– At vi har et stort spille­mes- sig over­tak og ska­per sjan­ser er et godt ut­gangs­punkt. Vi tren­te bare på spill på den sis­te tredje­de­len av ba­nen den sis­te uka. Vi må bare være enda nøy­ere på det vi gjør hver enes­te dag for å kom­me oss over knei­ka og få den førs­te sei­e­ren, sier tre­ner Sand­stø.

AREN­DAL IKKE FOR­NØYD

Pe­tar Rnko­vic, mål­sco­re­ren til Aren­dal, sy­nes Jerv var vans­ke­lig å spil­le mot.

– De har skuf­fet po­eng­mes­sig, men det er et godt lag med mye fart, og det er vik­tig. Jeg er sik­ker på at de kom­mer mye ster­ke­re, sier Rnko­vic.

Selv har Aren­dal kun fire po­eng på seks kam­per og lig­ger på ned­re halv­del av 1. di­vi­sjons­ta­bel­len. Det er Rnko­vic langt fra for­nøyd med.

– Vi er ikke for­nøyd med star­ten. Vi kan også mye bed­re enn det­te. Vi kom­mer. Det er frem­gang fra uke til uke. Fire po­eng på seks kam­per er vi ikke for­nøyd med, men i lø­pet av en lang se­song får man det man for­tje­ner, sier Rnko­vic.

FOTO: HER­MAN FOLVIK

Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø på side­lin­ja un­der lør­da­gens lokaloppgjør på My­ra i Aren­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.