Vind­bjart klar­te ikke å av­gjø­re

Faedrelandsvennen - - SPORT - JOHN RIPLAND

Tross et kraf­tig over­tak i and­re om­gang, lyk­tes ikke Vind­bjart å av­gjø­re lør­da­gens møte med EIK fra Eger­sund på Moseid­moen lør­dag.

Opp­gjø­ret end­te 1-1, og der­med blir venn­dø­le­ne lig­gen­de på ned­re ta­bell­halv­del etter én sei­er og to tap i de fore­gå­en­de kam­pe­ne. Hjemme­la­get var svært sug­ne på en tre­po­en­ger mot et ube­sei­ret Eger­sund, og lør­da­gens kamp må sies å være et so­lid steg i rik­tig ret­ning for Stei­nar Skei­es menn.

– I dag fø­ler jeg meg fak­tisk litt snytt. Vi har et så stort spille­mes­sig over­tak at det­te bør vi av­gjø­re, sa Vind­bjart-tre­ne­ren etter kamp­slutt.

ÅPEN FØRSTEOMGANG

Han måt­te nøye seg med å se at mann­ska­pet rul­let opp an­grep etter an­grep i kjent stil. Sær­lig venstre­si­den med Je­sper Jan­sen og Kris­tof­fer Syvertsen skap­te mye, med god hjelp fra indre­lø­per Hans-ro­bin Enok­sen. Sist­nevn­te var også nære på tid­lig i andre­om­gang med et lavt skudd stol­pen.

Kam­pen star­tet rik­tig­nok svært åpent. Et godt for­bed­ret Eger­sund pres­set Vind­bjart høyt til ti­der, men de sto­re sjan­se­ne ute­ble. Det var gjes­te­ne som var far­ligst frem­på inn­led­nings­vis, an­ført av spis­sen Bu­ba­ca­rr Sumareh. Den hur­ti­ge an­gri­pe­ren klar­te mid­ler­ti­dig ikke å ut­nyt­te at keeper Nicolai Larsen Berg var på en real bær­tur tid­lig i kam­pen. Se­ne­re i første­om­gan­gen var imid­ler­tid Sumareh på far­ten igjen. Han drib­let seg inn i VFKS 16-me­ter og ble lagt i bak­ken. Dom­mer Koløy var ald­ri i tvil, og døm­te kor­rekt straffe­spark til gjes­te­ne. Den ble sik­kert eks­pe­dert i mål fra Sumareh i det som var en god pe­rio­de for Eger­sund.

PYTEL TIL UNNSETNING

Etter sco­rin­gen våk­net Vind­bjart til liv igjen. Øy­vind Gaus­dal var frem­på både med ho­det og bei­na. I den and­re si­tua­sjo­nen tråk­let stor­sco­re­ren seg fri in­ne i 16-me­te­ren og fikk av­slut­tet hardt, men keeper Spi­ri­donov fikk av­ver­get til et hjørne­spark. Cor­ne­ren ble svingt inn på bakre stol­pe fra Mat­hias Enge­bret­sen og ble ny­de­lig møtt av Adam Pytel som dun­ket bal­len inn i nær­mes­te hjør­ne. Sco­rin­gen kom like før pau­se og ga Vind­bjart en or­dent­lig giv før and­re om­gang. Midt­stop­pe­ren ble se­ne­re for­tjent kå­ret til ba­nens bes­te av den lo­ka­le jury­en.

And­re halv­del av kam­pen star­tet med so­lid trykk fra Vind­bjart, og Enok­sen var frem­på med sitt nevn­te stolpe­skudd. Det var også Sumareh som skar inn fra høyre­kan­ten og ban­ket til i lengs­te hjør­net. Stol­pe­ne til Larsen Berg ble stå­en­de og ris­te etter bal­lens møte med me­tal­let.

Den sis­te halv­ti­men byg­get et tål­mo­dig hjemme­lag opp an­grep etter an­grep, uten at gjes­te­ne fikk ut­ret­tet stort. Li­ke­vel slet Vind­bjart litt foran mot­stan­de­rens mål

– Vi møt­te et tøft lag som er ster­ke de­fen­sivt. I dag knek­te vi noen of­fen­si­ve ko­der som lo­ver svært bra for fort­set­tel­sen, men vi er ikke gode nok i de­res boks. Den­ne kam­pen skal vi vin­ne etter det spille­mes­si­ge over­ta­ket, men­te Stei­nar Skeie.

STRAFFESITUASJONER

Det ble høy tem­pe­ra­tur mot slut­ten av kam­pen, da gjes­te­nes Henning Romslo spar­ket til en Vind­bjart-spil­ler og fikk di­rek­te rødt kort. Hjemme­la­get rop­te også på straffe­spark da en head­ing traff hån­da til Eger­sunds Den­nis Ni­el­sen, men dom­me­ren vin­ket spil­let vi­de­re. Det sam­me gjor­de han da Øy­vind Gaus­dal gikk noe lett i bak­ken like etter.

– Det er umu­lig for meg å se om det er hands. Ut ifra spil­ler­nes re­ak­sjon kan det ha vært noe, men selv står jeg for langt unna, ut­dy­per Stei­nar Skeie.

Der­med ble det po­eng­de­ling mel­lom to gode 2. di­vi­sjons­lag. Vind­bjart har der­med tatt fire po­eng på de førs­te fire kam­pe­ne. Nes­te helg ven­ter Vard på Vind­bjart i Hauge­sund.

FOTO: JOHN RIPLAND

Kris­tof­fer Syvertsen gjor­de nok en god kamp i Vind­bjart-trøya og ser sta­dig mer ut som en spil­ler som pas­ser inn i Stei­nar Skei­es sys­tem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.