Syk­ler sel­ges uten

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARL­SEN

men da har du vike­plikt for bi­le­ne. Folk syk­ler som de er gå­en­de. Gå­en­de har en for­trinns­rett over et gang­felt. Går du av syk­ke­len, og tril­ler den, har du det, sier Rath.

– Bør man syk­le i kjøre­ba­nen, el­ler på gang- og syk­kel­vei?

– Det kom­mer litt an på hvor fort du syk­ler. Vel­ger du å syk­le ri­me­lig fort (over 20 km/t), så be­gyn­ner det å bli tøft å lig­ge på gang- og syk­kel­vei, så len­ge det er en delt are­na, sier Rath.

– Er det lov å lig­ge to i bred­den? – To er greit, men man skal være vel­dig klar over at der­som man lig­ger to i bred­den i et felt, og sin­ker an­nen tra­fikk, må man ved jev­ne mel­lom­rom svin­ge inn til si­den. Det er vans­ke­lig å gjen­nom­føre når du er i en grup­pe som er ute og tre­ner. Syk­lis­te­ne bør bli flin­ke­re til ikke å lig­ge fle­re i bred­den, slik at det blir let­te­re å for bi­le­ne å kjø­re for­bi, sier Rath.

– Kan du syk­le med elsyk­kel på for­tau?

– Ja. Per de­fi­ni­sjon er elsyk­kel en van­lig syk­kel.

GANG- OG SYK­KEL­VEI

Fle­re fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter er vik­ti­ge mål i den na­sjo­na­le trans­port­po­li­tik­ken. Fle­re syk­lis­ter vil også føre til fle­re kom­bi­ner­te gang- og syk­kel­vei­er, som er et ty­pisk norsk fe­no­men. Der kan det ofte bli kon­flik­ter der­som det er man­ge fot­gjen­ge­re, i til­legg til syk­lis­ter.

– Det er vik­tig å ta hen­syn, pas­se­re i god nok av­stand, og hol­de en lav has­tig­het, sier Nes­set.

Det stil­les en del krav til syk­ke­len, blant an­net lys foran og rød re­fleks bak, samt ringe­klok­ke. Men hvor­for er det ikke på­budt med hjelm?

– Det er opp til den en­kel­te å ta an­svar for egen sik­ker­het. Det er for­skjel­li­ge må­ter å syk­le på. Der­som du er på lande­vei­en og syk­ler i 40-50 km/t, vil jeg sterkt an­be­fa­le hjelm. Det er også vik­tig at barn bru­ker det, for de har litt mind­re kon­troll enn voks­ne, sier Nes­set.

Man­ge av syk­le­ne som sel­ges i Nor­ge, er ikke ut­styrt med for­skrifts­mes­sig lys og re­fleks.

– Det er rart at det sel­ges syk­ler uten på­budt ut­styr. Det bur­de ikke være lov­lig, sier Ole Rath i Trygg Tra­fikk.

Det er en rek­ke krav som gjel­der for at syk­ke­len skal være i lov­lig stand (se fakta­boks).

– Det er ting som er vik­tig å ha

ARKIVFOTO

Ole Rath i Trygg Tra­fikk me­ner god kom­mu­ni­ka­sjon i tra­fik­ken er vik­ti­ge­re enn ret­tig­he­te­ne og plik­te­ne du har.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.