FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Krav til syk­ke­len

● er de­fi­nert som kjøre­tøy i Tra­fikk­reg­le­ne, og det stil­les en del

Syk­kel

● Syk­ke­len skal ha to se­pa­ra­te brem­ser som vir­ker uav­hen­gig av hver­and­re, slik at syk­ke­len kan stan­ses på en sik­ker, ef­fek­tiv og ● Syk­ke­len skal ha rød re­fleks bak og gul el­ler hvit re­fleks på beg­ge si­der av pe­da­le­ne. Re­flek­se­ne mis­ter ● Der­som syk­ke­len bru­kes i mør­ket el­ler vær med dår­lig sikt, skal den ● Syk­ke­len skal også ha en ringe­klok­ke. Iføl­ge for­skrift om krav til

Smar­te syk­lis­ter...

● ...er syn­li­ge i tra­fik­ken

● ...gir ty­de­lig tegn

● ...ser and­re tra­fi­kan­ter i øyne­ne

● ...lyt­ter til tra­fik­ken

● ...ven­ter på grønt krav til syk­ke­len. ef­fekt der­som de er dek­ket av skitt og søle. Vask der­for av re­flek­se­ne når du ser at det trengs.

ha lykt foran med hvitt el­ler gult lys, samt lykt bak som gir rødt lys.

● ...gir fot­gjen­ger­ne første­rett på for­tau­et

● ...bru­ker lys i mør­ket

● ...bru­ker hjelm

● ...re­spek­te­rer vike­plik­ten

FOTO: HÅVARD KARL­SEN

As­bjørn Lohne sør­ger for at dat­te­ren Sel­ma kom­mer seg trygt over fot­gjen­ger­fel­tet i nær­he­ten av der de bor på Fa­ger­holt i Kristiansand. Brem­ser Re­fleks Lys Ringe­klok­ke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.