På­budt lys og re­fleks

Faedrelandsvennen - - SPORT -

på syk­ke­len, spe­si­elt for barn. Sko­le­ne er flin­ke til å ha syk­kel­tes­ter med skole­bar­na. For å få lov til å være med, må syk­ke­len være i full stand, sier Rath.

Også Syk­lis­te­nes Lands­for­bund rea­ge­rer, men syns også det fin­nes en po­si­tiv ut­vik­ling.

– Det sel­ges sta­dig fle­re elsyk­ler, og de er i all ho­ved­sak er ut­styrt med lys. Det er en po­si­tiv for­and­ring, sier To­mas Nes­set i Syk­lis­te­nes Lands­for­bund.

Der­som du blir stop­pet av po­li­ti­et på grunn av syk­ling uten godkjent lys, kan du få et for­enk­let fore­legg på 900 kro­ner.

En un­der­sø­kel­se fra Trans­port­øko­no­misk in­sti­tutt i 2016 vis­te at om­trent hver tred­je syk­kel mang­ler lys.

– Sta­tens veg­ve­sen har ana­ly­sert døds­ulyk­ker med syk­kel. Ana­ly­sen vis­te at lite syn­lig sy- klist i skum­ring el­ler mør­ket er med­vir­ken­de fak­to­rer i seks døds­ulyk­ker fra 2005 til 2012. Nes­ten 40 pro­sent av syk­le­ne i døds­ulyk­ke­ne ikke had­de lys. Det­te vi­ser hvor vik­tig det er å bru­ke lys, sier Ma­ri­an­ne Stø­lan Ro­stoft, som le­der Best-pro­gram­met (Bed­re sik­ker­het i tra­fik­ken) i Sta­tens veg­ve­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.