Man­ge ulyk­ker – sto­re mørke­tall

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Hvert år blir rundt 4500 syk­lis­ter ska­det i tra­fik­ken.

Den of­fi­si­el­le ulyk­kes­sta­ti­stik­ken hos Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB) ope­re­rer med langt fær­re syk­list­ulyk­ker. Det skyl­des at man­ge syk­kel­ulyk­ker ald­ri blir rap­por­tert, for­di de ikke blir po­liti­an­meldt.

– I Nor­ge ope­re­rer vi med tall fra po­li­ti­et. Det er vel­dig få ska­der som blir rap­por­tert inn. Oslo lege­vakt er den enes­te plas­sen i Nor­ge der man rap­por­te­rer med tall på re­el­le ska­der på syk­kel, sier Ole Rath i Trygg Tra­fikk.

I Sve­ri­ge der­imot, le­ve­rer samt­li­ge syke­hus inn skade­sta­ti­stikk på syk­kel og gå­en­de.

– I Nor­ge skjer 70 pro­sent av ulyk­ke­ne med bil. I Sve­ri­ge har de re­el­le tall som er sam­men­lign­ba­re med Nor­ge. Der er det stikk mot­satt. Der er det 80 pro­sent som blir ska­det som gå­en­de og syk­len­de, sier Rath, og fort­set­ter:

– Av barn (0-14 år), er 90 pro­sent av ska­de­ne i tra­fik­ken som gå­en­de el­ler syk­len­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.